Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

W poniedziałek, 2 marca 2015 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Udział w spotkaniu wzięło 38 osób. Na Przewodniczącego obrad wybrano Pana Leonarda Napiórkowskiego. Zarząd LGD oraz pracownicy biura przedstawili sprawozdania z działalności za 2014 r. (merytoryczne, finansowe oraz z realizacji LSR). Komisja Rewizyjna po odczytaniu i złożeniu sprawozdania wystąpiła o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie sprawozdania oraz absolutorium zostały zatwierdzone uchwałami.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono plan pracy na rok 2015 oraz zatwierdzono także uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o tym, że Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze jest jednostką mikro w rozumieniu Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. RP 2014 poz. 1100). Uchwała taka była potrzebna w celu stworzenia możliwości składania przez LGD-PM sprawozdania w formie uproszczonej.

Szczegółowy przebieg obrad Walnego Zebrania przedstawiono w załączonym protokole.

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność