Dotacje na inicjatywy lokalne

LGD – Przyjazne Mazowsze przekazuje  informację o najbliższych naborach do różnych programów dotacyjnych.

Rząd przyjąłprogram Senior-WIGOR - powstaną dzienne domy seniora

Program będzie  realizowany jako element Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora do 2020 roku. W 2015 roku powstanie ok. 100 takich miejsc. Projekty będą mogły być realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi lub zlecane im do wykonania przez samorządy. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r. Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł, z tego na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł. natomiast  dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Konkurs na innowacje techniczne

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przy wsparciu firmy Monsanto zaprasza młodzież i nauczycieli z mazowieckich szkół kształcenia zawodowego do udziału w 3. edycji konkursu na innowacje.

Konkurs na innowacje techniczne skierowany jest do uczniów mazowieckich szkół kształcenia zawodowego. Umożliwia młodzieży realizację własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć zarówno kwalifikacji zawodowych zdobywanych w danej szkole, jak również pozaszkolnych zainteresowań uczniów. Ważne  jest żeby innowacja była powiązana z szeroko pojętym rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 27 marca 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stornie www.pcyf.org.pl w zakładce: konkurs na innowacje/ do pobrania.

Konkurs grantowy  „mPotęga”

O granty mogą ubiegać się m.in.: szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, chcące w interesujący i nieszablonowy sposób promować naukę matematyki. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy konkursów otrzymają od 2 do 5 tys. złotych (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 do 8 tys. złotych (w przypadku gimnazjów, liceów i techników).

Wnioski przyjmowane będą od 16 marca do 11 maja2015 r. za pośrednictwem strony internetowej www.mpotega.pl

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - IV edycja konkursu grantowego

Projekt Fundacji „Dbam o Zdrowie” skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.

Pula środków przewidzianych na granty: 1.700.000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł, jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.       

Termin składania wniosków:10.04.2015 r.

więcej informacji:  http://fundacja.doz.pl/projekty/granty/

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Minister  Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000,00 zł. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje, nie może przekroczyć 30 tys. zł - w przypadku jednej organizacji, zaś dla kilku organizacji składających ofertę wspólną nie może być wyższa niż 60 tys. zł. Dotacja nie może przekroczyć 80 % kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

Oferty można składać do 7 kwietnia 2015 r.

Rusza II edycja Programu "Wolontariat Rodzinny  lokalnie"

Właśnie ruszył nabór wniosków do programu Fundacji PZU realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje i instytucje społeczne mogą zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na realizację projektu angażującego całe rodziny.

Nabór potrwa do końca marca.

Więcej informacji o programie na www.wolontariatrodzinny.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów ”. Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści cyfrowych na temat przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Obszary interwencji w ramach proponowanych działań:·     

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów na temat tworzenia dostępnych treści cyfrowych;

Budowa i rozwój istniejących narzędzi wspomagających tworzenie dostępnych treści w tym dokumentów i plików multimedialnych.·     

Udzielanie wielokanałowego, eksperckiego wsparcia technicznego dla redaktorów treści cyfrowych w zakresie budowania dostępnych treści cyfrowych.·     

Promocja dobrych praktyk poprzez opracowanie i upowszechnianie wytycznych i zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych treści i dokumentów do wykorzystania przez urzędy administracji publicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2015 r.

Opracowała: Danuta Kucińska

Źródło:  www.witrynawiejska.pl,  www.ngo.pl,  www.pcyf.org.pl

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność