ikonka

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 opracowana i zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków

Opracowana przy aktywnym udziale mieszkańców obszaru Lokalna Strategia Rozwoju została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD - Przyjazne Mazowsze w dniu 22 grudnia 2015 roku. Dokument wyznacza główne kierunki, cele i przedsięwzięcia  oraz zakres działań podejmowanych przez przedsiębiorców, rolników, osoby fizyczne, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, które będą dofinansowane z funduszy unijnych w ramach PROW 2014 - 2020.

Podczas spotkania zaprezentowano poszczególne rozdziały LSR, ze zwróceniem uwagi na budżet, cele i wskaźniki oraz  kryteria oceny projektów, procedury wyboru operacji i regulamin Rady, przeprowadzono także wybory osób do Rady Stowarzyszenia. Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Opracowana przez nas Lokalna Strategia Rozwoju wraz z wnioskiem i załącznikami została złożona  31 grudnia 2015 r. w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowej perspektywie programowania. Pozytywna decyzja komisji konkursowej i na jej podstawie Samorządu Województwa Mazowieckiego  umożliwi nam pozyskanie środków finansowych w wysokości ok. 8 mln złotych na  rozwój  przedsiębiorczości, infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, produktu lokalnego oraz realizację projektów grantowych służących aktywizacji i integracji mieszkańców.

Opracowała: Danuta Kucińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność