ikonka

Informacje dla beneficjentów pomocy w ramach Inicjatywy Leader PROW 2014 - 2020

LGD- Przyjazne Mazowsze jest partnerstwem trójsektorowym działającym na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego, województwa mazowieckiego. Stowarzyszenie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Kierowanego przez Społeczność, na którą pozyskała 8 mln zł oraz 1,85 mln  zł na koszty bieżące i aktywizację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020. Mieszkańcy 11 gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin i Załuski mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu przedsiębiorczości, współpracy gospodarczej. Stowarzyszenia, parafie i samorządy gminne pozyskają pieniądze na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego, a także promowanie obszaru.

Jak aplikować o fundusze?

Aplikacje można składać w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze wniosków, które zamieszczane są na naszej stronie internetowej. Harmonogram planowanych naborów jest w zakładce Dokumenty do pobrania. Wniosek musi spełniać wymagania podane w ogłoszeniu a przede wszystkim wpisywać się w cele LSR. Nasze główne cele ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju to:

  • Rozwój gospodarczy obszaru LGD–Przyjazne Mazowsze w oparciu o przedsiębiorczość

  • Rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców, bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych

  • Pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców

Do celów ogólnych przypisane są cele szczegółowe i przedsięwzięcia. Lokalna Strategia Rozwoju znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania. W tej zakładce  są też zamieszczone  inne ważne dla Państwa dokumenty takie jak: Procedura wyboru i oceny operacji, Regulamin Rady, Harmonogram naborów, Plan komunikacji, Zasady konkurencyjności wydatków, Kryteria wyboru operacji, Księga identyfikacji wizualnej, Dokumentacja konkursowa. Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacja konkursową znajdują się w zakładce Nabory od 2016 roku.

Szczegółowych informacji oraz wsparcia przy opracowaniu projektów udzielają pracownicy biura LGD- Przyjazne Mazowsze.

Informacja dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność gospodarczą

Stowarzyszenie LGD-PM w latach 2016 - 2017 ogłosiło 2 nabory dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą oraz 2 nabory dla osób podejmujących działalność gospodarczą a także narozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego. Nabory dla przedsiębiorców z 2017 roku są na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Dopiero po podpisaniu przez UM umów z beneficjentami będzie można ustalić limit wolnych środków finansowych (około połowy 2018 roku) i zdecydować o dodatkowym naborze, najprawdopodobniej w 2019 roku. Wszelkie ważne informacje będą podawane na stronie internetowej. W roku 2018 planujemy pierwszy nabór na projekty grantowe oraz operację własną.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność