ikonka

Ważne informacje dla beneficjentów, których wnioski są na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski lub realizacji i rozliczenia projektu.

 

Uzupełnienia do wniosku

Przypominamy, że Beneficjenci, których wnioski podlegają  weryfikacji przez UM mają tylko jedną poprawkę i 7 dni na złożenie uzupełnień. W przypadku nie spełnienia wymagań zawartych w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego wnioski będą odrzucone. Dlatego prosimy o uważne i dokładne czytanie zaleceń, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontakt z opiekunem Państwa projektu lub z pracownikami biura LGD-PM.

Zasady konkurencyjności wydatków

Po podpisaniu umowy jesteście Państwo zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności wydatków i do zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ARiMR. Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl. Zapytanie ofertowe musi spełniać określone przepisami wymagania, w przypadku ich niespełnienia są naliczane kary finansowe. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu  Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Przed jego wypełnieniem należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku. Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów”. Przeglądanie opublikowanych zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania. Zamawiający (beneficjent pomocy) ma możliwość wcześniejszego zgłoszenia się do UM z prośbą o dokonanie weryfikacji dokumentów w zakresie stosowania zasady konkurencyjności, aby upewnić się jeszcze przed złożeniem wniosku o płatność, że wszystko zostało zrobione poprawnie. W przypadku, gdy złożona dokumentacja będzie miała braki lub uchybienia i nie zostaną one usunięte, wówczas mogą być stosowane sankcje finansowe (od 5 do 20 % wartości dofinansowania).

Opinia w zakresie możliwości zmiany umowy

Informujemy, że pismo dotyczącewyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej przez Beneficjenta z Zarządem Województwa Mazowieckiego należy kierować do Zarządu LGD – Przyjazne Mazowsze i składać je w biurze LGD-PM. W piśmie należy wskazać numer umowy o przyznanie pomocy oraz nr wniosku, tytuł operacji, dane Beneficjenta oraz  zakres zmiany umowy. W przypadku zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji (np. zmiana planowanego do zakupu sprzętu) należy do pisma dołączyć uaktualniony wniosek i biznesplan. Zarząd przekazuje pismo do Przewodniczącego Rady, który opiniuje wniosek,  po dokonaniu z pracownikami biura analizy wpływu zmiany na zgodność operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz zakresem tematycznym, a także czy operacja spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, o którym mowa w art.21 ust. 6 pkt 2 ustawy o RLKS i czy nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy. Zaopiniowany wniosek Przewodniczący przedstawia Radzie. Jeżeli planowana zmiana umowy nie wpływa na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę, Rada podejmuje uchwałę akceptującą  możliwość dokonania zmiany umowy. Jeśli w wyniku planowanej zmiany operacja nie zostałaby wybrana przez LGD do finansowania, Rada dokonuje ponownej oceny zmienionego zakresu operacji pod kątem zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru operacji, podejmując uchwałę o  braku zgody na zmianę umowy.

Interpretacja przepisów prawa podatkowego do wniosku o płatność.

Wnioskodawcy, którzyzłożyli do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, są  zobowiązani do załączenia do wniosku o płatność Interpretacji przepisów prawa podatkowego.  Ponieważ oczekiwanie na wydanie przez upoważniony organ tego dokumentu może trwać do trzech miesięcy (co wpływa na wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o płatność), ważne jest, aby Beneficjent, który ubiega się o włączenie  VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji, złożył stosowny wniosek do właściwego organu o wydanie ww. interpretacji indywidualnej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Każdy Beneficjent, który uzyskał dofinansowanie w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, jest zobowiązany do złożenia ankiety monitorującej z realizacji operacji. Ankieta dla beneficjenta znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania (na końcu, pod hasłem  Ankiety).

Zarząd i Biuro LGD – Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność