ikonka

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

 

W dniu 6 lutego 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze w roku 2018. LGD jest zobowiązana do realizacji każdego roku ewaluacji wewnętrznej i monitorowania realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność według wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017.

Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii.

Uczestników warsztatu powitała Danuta Kucińska – Prezes LGD-PM, która wraz z Agnieszką Matoblewską – Zastępcą Prezesa przedstawiła prezentację dotyczącą dotychczasowej realizacji LSR, szczegółowo omawiając działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku m.in. nabory wniosków, działania promocyjne, warsztaty szkoleniowe dla wnioskodawców, postęp finansowy i rzeczowy LSR oraz zadania realizowane zgodnie z harmonogramem planu komunikacji na rok 2018 wraz z planem szkoleń.

Następnie uczestników podzielono na grupy i rozpoczęto dyskusję, której celem było uzyskanie odpowiedzi m.in. na tematy takie jak: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatu, podczas prezentacji grupowych oraz w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Uczestnicy warsztatu wnosili cenne uwagi a zgłaszane wnioski oraz pomysły a także wypracowane po spotkaniu rekomendacje będą wskazówką do dalszej pracy przy realizacji Strategii oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji LSR. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatu mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone przez biuro LGD, a pochodzące z monitoringu realizacji Strategii, informacji pozyskanych od Samorządu Województwa, danych na temat funkcjonowania LGD, wywiadów z beneficjentami i grupowych, opinii ekspertów, informacji z gmin na temat sytuacji społeczno gospodarczej, ankiet internetowych oraz wniosków z warsztatu konsultacyjnego z członkami LGD z grudnia 2018r.

W spotkaniu wzięli udział: członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz beneficjenci.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w warsztacie refleksyjnym!

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność