Najnowsze

Wyróżnione

Zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonych w terminie 31.03. – 17.04.2023 r.

Informujemy, że zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: 

- Rozwój przedsiębiorczości – rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem (do biura LGD-PM wpłynęło 11 wniosków)

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza (do biura LGD-PM wpłynęły 3 wnioski)

Wnioski były przyjmowane w terminie 31.03. – 17.04.2023 r.  Limit środków na realizację projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej wynosi 390 000 zł oraz 881 274,88 zł na realizację projektów w zakresie Rozwój przedsiębiorczości – rozwijanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji wnioski zostaną zweryfikowane pod względem formalnym. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne będzie uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD-PM wezwie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Następnie wnioski zostaną przekazane do oceny Radzie LGD za pośrednictwem platformy POP. 

Ocena i wybór operacji następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Pracownicy na stronie internetowej LGD publikują: listy wniosków wybranych i niewybranych, uchwały Rady oraz protokół, a w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, wnioskodawcy otrzymają stosowne pisma. 

Wnioski wybrane zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego celem dalszej weryfikacji. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu, w terminie ok 4 miesięcy, wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania umowy.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność