Najnowsze

Wyróżnione

Nabór wniosków od 19 lutego 2014r

                  


Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze”  wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 171 548,58 zł);

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 260 037,75 zł);

Dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wprowadza się zakres tematyczny składanych projektów. Projekt musi realizować Przedsięwzięcienr 1Spędzić czas razem, aktywnie i kulturalnie” z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD – Przyjazne Mazowsze (wskaźnik produktu: liczba gospodarstw, w których rozpoczęto lub poszerzono działalność pozarolniczą w kierunku aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców).

 

Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r.do godziny 15:00.

 

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD – „Przyjazne Mazowsze” przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych
w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

 

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl, na stronie internetowej  Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

     

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się  na stronie www.lgdpm.ploraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD – „Przyjazne Mazowsze”.

 

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

  • zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR dla działania „Tworzenie…” lub zgodność z Przedsięwzięciem nr 1 zapisanym w LSR dla działania „Różnicowanie…”;
  • uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów, tj. 25 pkt dla działania „Tworzenie …” lub 22 pkt. dla działania  „Różnicowanie …”.

 

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku wskazane jest dołączenie „Oświadczenia beneficjenta dotyczące przetwarzania i udostępniania danychoraz informacji dotyczących działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD - Przyjazne Mazowsze ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, tel. 23 661-31-61. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Pobierz załącznik

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność