Najnowsze

Wyróżnione

Nabór wniosków

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 178 005,45 zł);
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 580 099,79 zł);
  • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 1 021 389,78 zł);

Dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wprowadza się zakres tematyczny składanych projektów. Projekt musi realizować Przedsięwzięcie nr 1 „Spędzić czas razem, aktywnie i kulturalnie” (wskaźnik produktu: liczba gospodarstw, w których rozpoczęto lub poszerzono działalność pozarolniczą w kierunku aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców) oraz Przedsięwzięcie nr 3 „Weekend na wsi” (wskaźnik produktu: liczba gospodarstw w których rozpoczęto lub poszerzono działalność pozarolniczą kierunku rozwoju turystyki) z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD – Przyjazne Mazowsze.

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 25 czerwca 2014 r. do dnia 9 lipca 2014 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD – „Przyjazne Mazowsze” przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku. 

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.lgdpm.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD – „Przyjazne Mazowsze”. 

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD. zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR dla działania „Tworzenie...” lub „Odnowa....” lub zgodność z Przedsięwzięciem nr 1 zapisanym w LSR dla działania „Różnicowanie...”; uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów, tj. 25 pkt dla działania „Tworzenie ...” lub 24 pkt. dla działania „Odnowa....” lub 22 pkt. dla działania „Różnicowanie ...”.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy. Do wniosku wskazane jest dołączenie „Oświadczenia beneficjenta dotyczące przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji dotyczących działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, lub działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub działania Odnowa i rozwój wsi.

 

 

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD - Przyjazne Mazowsze ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, tel. 23 661-31-61. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność