Najnowsze

Wyróżnione

Dotacje na inicjatywy lokalne

LGD – Przyjazne Mazowsze przekazuje  informację o najbliższych naborach do różnych programów dotacyjnych.

Rząd przyjąłprogram Senior-WIGOR - powstaną dzienne domy seniora

Program będzie  realizowany jako element Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora do 2020 roku. W 2015 roku powstanie ok. 100 takich miejsc. Projekty będą mogły być realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi lub zlecane im do wykonania przez samorządy. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r. Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł, z tego na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł. natomiast  dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Konkurs na innowacje techniczne

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przy wsparciu firmy Monsanto zaprasza młodzież i nauczycieli z mazowieckich szkół kształcenia zawodowego do udziału w 3. edycji konkursu na innowacje.

Konkurs na innowacje techniczne skierowany jest do uczniów mazowieckich szkół kształcenia zawodowego. Umożliwia młodzieży realizację własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć zarówno kwalifikacji zawodowych zdobywanych w danej szkole, jak również pozaszkolnych zainteresowań uczniów. Ważne  jest żeby innowacja była powiązana z szeroko pojętym rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 27 marca 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stornie www.pcyf.org.pl w zakładce: konkurs na innowacje/ do pobrania.

Konkurs grantowy  „mPotęga”

O granty mogą ubiegać się m.in.: szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, chcące w interesujący i nieszablonowy sposób promować naukę matematyki. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy konkursów otrzymają od 2 do 5 tys. złotych (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 do 8 tys. złotych (w przypadku gimnazjów, liceów i techników).

Wnioski przyjmowane będą od 16 marca do 11 maja2015 r. za pośrednictwem strony internetowej www.mpotega.pl

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - IV edycja konkursu grantowego

Projekt Fundacji „Dbam o Zdrowie” skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.

Pula środków przewidzianych na granty: 1.700.000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł, jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.       

Termin składania wniosków:10.04.2015 r.

więcej informacji:  http://fundacja.doz.pl/projekty/granty/

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Minister  Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000,00 zł. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje, nie może przekroczyć 30 tys. zł - w przypadku jednej organizacji, zaś dla kilku organizacji składających ofertę wspólną nie może być wyższa niż 60 tys. zł. Dotacja nie może przekroczyć 80 % kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

Oferty można składać do 7 kwietnia 2015 r.

Rusza II edycja Programu "Wolontariat Rodzinny  lokalnie"

Właśnie ruszył nabór wniosków do programu Fundacji PZU realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje i instytucje społeczne mogą zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na realizację projektu angażującego całe rodziny.

Nabór potrwa do końca marca.

Więcej informacji o programie na www.wolontariatrodzinny.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów ”. Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści cyfrowych na temat przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Obszary interwencji w ramach proponowanych działań:·     

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów na temat tworzenia dostępnych treści cyfrowych;

Budowa i rozwój istniejących narzędzi wspomagających tworzenie dostępnych treści w tym dokumentów i plików multimedialnych.·     

Udzielanie wielokanałowego, eksperckiego wsparcia technicznego dla redaktorów treści cyfrowych w zakresie budowania dostępnych treści cyfrowych.·     

Promocja dobrych praktyk poprzez opracowanie i upowszechnianie wytycznych i zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych treści i dokumentów do wykorzystania przez urzędy administracji publicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2015 r.

Opracowała: Danuta Kucińska

Źródło:  www.witrynawiejska.pl,  www.ngo.pl,  www.pcyf.org.pl

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność