Najnowsze

Wyróżnione

Walne Zebranie 2015

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z § 19 i 20  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków  w celu uchwalenia nowego Statutu stowarzyszenia oraz Regulaminu Walnego Zebrania Członków .

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 16 września o godz. 1700 w Płońsku, ul.H. Sienkiewicza 11 (w Centrum Edukacyjno - KonferencyjnymMazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku).

 W przypadku braku wymaganej obecności większości członków Stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1730 w tym samym dniu i miejscu.

Projekt Statutu oraz Regulamin Walnego Zebrania Członków, przekazaliśmy jako załączniki do niniejszego pisma w zaproszeniach mailowych. 

Wprowadzone zmiany w Statucie muszą być zrejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces ten trwa ok. 3 miesięcy. Aktualizacja Statutu  jest warunkiem przystąpienia przez LGD-Przyjazne Mazowsze do konkursu o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju i ubiegania się o środki na rozwój obszarów wiejskich w powiecie płońskim.

Zapisy w Statucie będą później uzupełnione Regulaminem Rady, do kompetencji której należy wybór projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia dla wybranych operacji. Przedstawimy nowe uregulowania w tym zakresie. Nowy Regulamin Rady  uchwalimy na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

 Bardzo serdecznie zapraszamy dotychczasowych i nowoprzyjętych członków LGD-Przyjazne Mazowsze do udziału w Walnym. Jednocześnie uprzejmie prosimy o wpłacenie składki członkowskiej na konto stowarzyszenia w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie
35 9011 0005 0006 9010 2000 0010. Wysokość składki członkowskiej dla osoby fizycznej – członka zwyczajnego wynosi 30 zł rocznie.

 Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

 dnia 16 września  2015 roku

1.   Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2.   Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3.   Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.    Przyjęcie porządku Zebrania.

5.    Przedstawienie zasad działania Rady Stowarzyszenia w okresie 2014-2020 – Dominika Rutecka

6.    Krótkie omówienie najistotniejszych  zmian w Statucie oraz uregulowań regulaminie Walnego Zebrania Członków – Małgorzata Najechalska

7.    Dyskusja

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Statutu Stowarzyszenia

9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków

10.  Przyjęcie rezygnacji z funkcji członka rady decyzyjnej i wybór nowego.

11.  Sprawy różne i wolne wnioski.

12.  Zamknięcie obrad.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność