Najnowsze

Wyróżnione

Kasa dla przedsiębiorców i planujących biznes

Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze zdobyła w konkursie środki finansowe na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Mieszkańcy gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin i Załuski mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu przedsiębiorczości, współpracy gospodarczej. Stowarzyszenia, parafie i samorządy gminne zyskają pieniądze na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego, a także promowanie obszaru. Wielkość środków, które oferują LGD-y zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). LGD-Przyjazne Mazowsze dysponuje kwotą 8 mln zł na wspomniane powyżej rodzaje działań. Ponad 4 mln zł przeznaczyliśmy na rozwój przedsiębiorczości poprzez zakładanie działalności gospodarczej i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz wspieranie współpracy gospodarczej w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, sieciowania  usług lokalnych, usług turystycznych. Każdy projekt z zakresu przedsiębiorczości składany do LGD ma tworzyć co najmniej jedno miejsce pracy. Strategia LGD- Przyjazne Mazowsze zakłada, że beneficjenci utworzą co najmniej 33 miejsca. Oferujemy wsparcie dla grup defaworyzowanych z uwagi na dostęp do rynku pracy. Preferujemy osoby bezrobotne należące do jednej z grup – młode do 30 roku życia, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne.

Niedługo ogłosimy pierwsze konkursy. Złożone u nas projekty zostaną ocenione przez Radę stowarzyszenia, a najlepsze otrzymają dofinansowanie. Nasze kryteria wyboru premiują tych beneficjentów, którzy przewidują wyższy od minimalnego własny wkład finansowy w realizację projektu i zobowiążą się do zatrudnienia bezrobotnych z grup defaworyzowanych. Informacje o naborach zamieścimy na naszej stronie internetowej www.lgdpm.pl, na stronach gmin, w prasie lokalnej. Obecnie proponujemy przeczytać złożenia naszej Strategii. W LSR określamy jakie cele i wskaźniki mamy osiągnąć,  tym samym wskazujemy jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie. Poniżej przedstawiam wymogi formalne i zachęcam, aby zainteresowani już tworzyli projekty gospodarcze i korzystali z wiedzy i pomocy pracowników LGD- Przyjazne Mazowsze.

Wniosek o dofinansowanie projektu składny u nas musi realizować cele i wskaźniki przyjęte przez naszą społeczność i zapisane w LSR. W Strategii mamy 3 cele ogólne i 8 celów szczegółowych oraz 8 przedsięwzięć. Do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą kierujemy trzy przedsięwzięcia: Firma z pomysłem, Od producenta do konsumenta, Przetwarzaj lokalnie. Każde przedsięwzięcie ma konkretne wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania, które beneficjent realizując projekt zobowiązuje się osiągnąć. O wielkości pomocy finansowej decydują uregulowania prawne i Rada stowarzyszenia, która ustala kwotę dofinansowania dla pozytywnie ocenionego projektu. Dla podmiotów gospodarczych nie może ona przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowalnych oraz kwoty 150 tys. zł w jednym konkursie. Zainteresowani założeniem firmy mogą ubiegać się o premię – kwota 70 tys. zł.

Bardzo ciekawą propozycją w naszej LSR jest utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego (firmy, w której producenci rolni będą przetwarzali żywność). Kwota dofinansowania do utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego wynosi do 500 tys. zł.

Dofinansujemy również projekty mające na celu stworzenie wspólnej oferty sprzedaży, gdzie przynajmniej 2 partnerów współpracujących ze sobą stworzy nowy kanał dystrybucji produktów lub usług. Przewidywane wsparcie wynosi do 125 tys. zł.

Są to atrakcyjne formy wsparcie, ale trzeba spełnić warunki uzyskania pomocy.

Co powinien wiedzieć przedsiębiorca i planujący własny biznes ?

 

Przedsiębiorcy rozwijający swoje firmy  albo  osoby planujące własny biznes, występując do LGD-Przyjazne Mazowsze o pomoc finansową z LEADER-a w latach 2014-2020 powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wnioskodawca musi być obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnim, mieszkać na obszarze objętym LSR (obszary wiejskie pow. płońskiego) lub prowadzić działalność na tym terenie (adres wpisany do CEiDG).

 2. Prowadzący działalność gospodarczą  powinien być mikroprzedsiębiorcą  lub prowadzić małe

Przedsiębiorstwo co najmniej rok.

 1. Maksymalny czas realizacji projektu wynosi do 2 lat (od dnia podpisania umowy z Samorządem Województwa do dnia złożenia wniosku o płatność, lecz nie później niż do 31.12.2022 r.)

 2. Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł publicznych.

 3. Inwestycyjna musi być realizowana na terenie LSR i na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością beneficjenta występującego o wsparcie, ewentualnie wnioskodawca może mieć udokumentowane prawo dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku przez okres 5 lat od daty płatności końcowej.

 4. Podmiot gospodarczy ubiegający się o wsparcie ma wykazać, że posiada kwalifikacje, doświadczenie lub zasoby, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować (ten wymóg nie dotyczy ubiegających się o premię na działalność gospodarczą).

 5. Minimalna całkowita wartość projektu ma wynosić nie mniej niż 50 tys. zł.

 6. Operacja ma być uzasadniona ekonomicznie i realizowana zgodnie z biznesplanem.

 7. Biznesplan ma zawierać informacje wskazane w rozporządzeniu MRIRW – formularz będzie udostępniony przez ARiMR.

 8. Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej (premia) może być przyznana osobie, która w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej. Osoba ta nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmie działalność sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów oraz osobie tej nie została przyznana wcześniej taka premia.

 9. Zakładanie działalności gospodarczej oznacza utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy. Trzeba utrzymać  je  przez co najmniej 2 lata od dnia otrzymania płatności końcowej z ARiMR, lub w przypadku samozatrudnienia trzeba prowadzić tę działalność przez minimum 2 lata.

 10. Beneficjent, który uzyskał premię na zakładanie działalności po 2 latach może ubiegać się o wsparcie na rozwój tej działalności.

 11. Podmiot ubiegający się o pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej musi prowadzić działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR albo mieć siedzibę na naszym terenie.

 12. Przedsiębiorca  ubiegając się o pomoc na rozwój działalności gospodarczej musi utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy i utrzymać je przez minimum 3 lata od wypłaty płatności końcowej.

 13. Z pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej polegającej na produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów są wykluczeni ci, którzy dotychczas skorzystali ze wsparcia na inkubator przetwórstwa lokalnego lub z poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego PROW 2014-2020.

 14. Z ubiegania się o pomoc na rozwój przedsiębiorczości są wykluczone następujące rodzaje działalności:

 • usługi wspierające rolnictwo i następujące po zbiorach;

 • górnictwo i wydobycie oraz  działalność usługowa wspierająca je;

 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków,  mięczaków;

 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu oraz produktów rafinacji ropy naftowej;

 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

 • produkcja wyrobów farmaceutycznych i leków;

 • produkcja metali,

 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, motocykli,

 • transport lotniczy i kolejowy;

 • gospodarka magazynowa.

 

Dodatkowym atutem korzystania z pomocy finansowej na rozwój przedsiębiorczości udzielanej za pośrednictwem LGD jest możliwość dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorcy czy pracowników. Takie wsparcie na podnoszenie kompetencji zawodowych jest  udzielane razem z pomocą na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej. Beneficjenci otrzymujący pomoc w ramach przedsięwzięcia Od konsumenta do konsumenta (współpraca między podmiotami gospodarczymi) i Przetwarzaj lokalnie (inkubator przetwórstwa lokalnego) mogą z dotacji unijnej opłacać koszty wynagrodzeń.

 

Na co jest dotacji dla przedsiębiorców ?

 

Refundacja obejmuje koszty kwalifikowalne do których zalicza się:

 • koszty ogólne (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych),

 • koszty zakupu robót budowlanych lub usług,

 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania, zakupu patentów lub licencji, znaków towarowych,

 • najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia (wyjątki dotyczą zachowania dziedzictwa lokalnego),

 • zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych bez kosztów ogólnych),

 • zakup innych rzeczy w tym materiałów,

 • wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające z Kodeksu pracy dla pracowników beneficjanta , jeśli przedmiotem operacji jest inkubator przetwórstwa lokalnego lub współpraca między podmiotami gospodarczymi,

 • koszty muszą być uzasadnione zakresem planowanej operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu i racjonalne,

 • koszty muszą być ponoszone z zachowaniem konkurencyjnego wyboru wykonawców, nawet w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy zamówień publicznych, a wartość zakupu przekracza 20 tys. zł netto.

 

Co może zaważyć na wyborze wniosku?

 

Opracowane przez LGD- Przyjazne Mazowsze kryteria wyboru wniosków premiują wnioskodawców, którzy :

 • Ubiegają się o mniejszą niż maksymalna kwota wsparcia określona w LSR, a tym samym zadeklarują większy własny wkład finansowy w projekcie,  (nie dotyczy to podejmujących działalność gospodarczą;

 • Utworzą więcej niż jedno miejsce pracy;

 • Zobowiążą się do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej określonej w LSR;

 • Chcą realizować działania innowacyjne zarówno w sferze gospodarczej, publicznej lub społecznej;

 • Dowiodą, że projekt wpisuje się w Rozwój Inteligentnych Specjalizacji;

 • Wykażą, że projekt jest komplementarny /powiązany z innymi projektami, zrealizowanymi w ramach LSR;

 • Wyczerpująco pokażą wysokość kosztów i uzasadnią niezbędność kosztów ujętych w projekcie;

 • Udowodnią prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 24 miesięcy;

 • Skorzystają z doradztwa pracownika LGD-PM, ewentualnie będą uczestniczyli w szkoleniu poprzedzającym nabór wniosków albo poddadzą ocenie projekt w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”;

 • Zobowiążą się do oznakowania zrealizowanego projektu logotypem LGD-Przyjazne Mazowsze:

 • Projekt będą realizowali w partnerstwie,  wymóg co najmniej dwu partnerów;

 

Jak starać się o środki na przedsiębiorczość od LGD- Przyjazne Mazowsze?

Potencjalny beneficjent (przedsiębiorca lub osoba planująca biznes) powinien:

 • sprawdzać stronę www.lgdpm.pl , aby być na bieżąco z terminami naborów i szkoleń dla

wnioskodawców (udział w takim szkoleniu LGD daje dodatkowy punkt w ocenie

wniosku),

przedsiębiorczości, zwłaszcza kryteriami wyboru,

 • zgromadzić niezbędne załączniki, pozwolenia, zgody, oraz biznesplan projektu oparty na rzetelnym rozeznaniu cen i potrzeb przedsiębiorstwa,

 • złożyć wniosek wraz z załącznikami wersji elektronicznej i papierowej w biurze LGD-Przyjazne Mazowsze, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

Złożenie wniosku i co dalej ?

 

 1. Po zakończeniu przyjmowania wniosków przez LGD (nabór trwa 14 lub 30 dni), projekty ocenia specjalna Rada stowarzyszenia. LGD-PM informuje wnioskodawców o wynikach oceny projektów oraz o wysokości dofinansowania.

 2. Po ocenie Rady, LGD przekazuje wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.   Proces oceny i przekazania wybranych wniosków do samorządu województwa mazowieckiego trwa 45 dni. Wybrane przez LGD wnioski do finansowania podlegają dalszej weryfikacji, a w przypadku braków wnioskodawcy są wzywani do uzupełnień dokonania uzupełnień w ciągu 7 dni.

 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w terminie 2 miesięcy (od przekazania przez LGD wniosków o przyznanie pomocy) Urząd Marszałkowski Samorządu Województwa Mazowieckiego  zaprosi beneficjenta do podpisania umowy o przyznaniu pomocy i  wtedy może on rozpocząć realizację biznesplanu.

 4. Po zakończeniu realizacji projektu wnioskodawca przedkłada w urzędzie marszałkowskim dokumenty potwierdzające dokonanie planowanych zakupów i osiągnięcie celów oraz wskaźników określonych w LSR  i wnioskuje o płatność w celu uzyskania refundacji.

 5. Po otrzymaniu płatności (od agencji płatniczej - ARiMR) beneficjent musi realizować  zobowiązania wynikające  z umowy przyznania pomocy. Przede wszystkim dotyczą one  utrzymania miejsc pracy, promowania otrzymanego dofinansowania z EFRROW, sprawozdawczości, informowania o ewentualnych zmianach teleadresowych, umożliwienia  przeprowadzenia kontroli uprawnionym organom.

 

LGD-Przyjazne Mazowsze stworzyła mieszkańcom swojego obszaru, kolejną szansę na realizację inicjatyw gospodarczych, dobrych projektów, dzięki którym podniosą kwalifikacje , umiejętności, rozwiną swoje firmy oraz zmniejszą bezrobocie. Wymaga to oczywiście wiele pracy, umiejętności, pieniędzy, zarówno ze strony mieszkańców jak i LGD- Przyjazne Mazowsze, ale warto.

Zapraszamy do współpracy.

Tekst: Małgorzata Najechalska

Źródło:

 1. Rozporządzeniu MRiRW z 24.09.2015 r. na poddziałanie „ Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  poz. 1570.

 2. Lokalna Strategia Rozwoju  na lata 2014 -2020 Lokalnej Grupy Działania– Przyjazne Mazowsze,  grudzień 2015 r.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność