Najnowsze

Wyróżnione

Ważne informacje dla beneficjentów, których wnioski są na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski lub realizacji i rozliczenia projektu.

 

Uzupełnienia do wniosku

Przypominamy, że Beneficjenci, których wnioski podlegają  weryfikacji przez UM mają tylko jedną poprawkę i 7 dni na złożenie uzupełnień. W przypadku nie spełnienia wymagań zawartych w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego wnioski będą odrzucone. Dlatego prosimy o uważne i dokładne czytanie zaleceń, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontakt z opiekunem Państwa projektu lub z pracownikami biura LGD-PM.

Zasady konkurencyjności wydatków

Po podpisaniu umowy jesteście Państwo zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności wydatków i do zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ARiMR. Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl. Zapytanie ofertowe musi spełniać określone przepisami wymagania, w przypadku ich niespełnienia są naliczane kary finansowe. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu  Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Przed jego wypełnieniem należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku. Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów”. Przeglądanie opublikowanych zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania. Zamawiający (beneficjent pomocy) ma możliwość wcześniejszego zgłoszenia się do UM z prośbą o dokonanie weryfikacji dokumentów w zakresie stosowania zasady konkurencyjności, aby upewnić się jeszcze przed złożeniem wniosku o płatność, że wszystko zostało zrobione poprawnie. W przypadku, gdy złożona dokumentacja będzie miała braki lub uchybienia i nie zostaną one usunięte, wówczas mogą być stosowane sankcje finansowe (od 5 do 20 % wartości dofinansowania).

Opinia w zakresie możliwości zmiany umowy

Informujemy, że pismo dotyczącewyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej przez Beneficjenta z Zarządem Województwa Mazowieckiego należy kierować do Zarządu LGD – Przyjazne Mazowsze i składać je w biurze LGD-PM. W piśmie należy wskazać numer umowy o przyznanie pomocy oraz nr wniosku, tytuł operacji, dane Beneficjenta oraz  zakres zmiany umowy. W przypadku zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji (np. zmiana planowanego do zakupu sprzętu) należy do pisma dołączyć uaktualniony wniosek i biznesplan. Zarząd przekazuje pismo do Przewodniczącego Rady, który opiniuje wniosek,  po dokonaniu z pracownikami biura analizy wpływu zmiany na zgodność operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz zakresem tematycznym, a także czy operacja spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, o którym mowa w art.21 ust. 6 pkt 2 ustawy o RLKS i czy nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy. Zaopiniowany wniosek Przewodniczący przedstawia Radzie. Jeżeli planowana zmiana umowy nie wpływa na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę, Rada podejmuje uchwałę akceptującą  możliwość dokonania zmiany umowy. Jeśli w wyniku planowanej zmiany operacja nie zostałaby wybrana przez LGD do finansowania, Rada dokonuje ponownej oceny zmienionego zakresu operacji pod kątem zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru operacji, podejmując uchwałę o  braku zgody na zmianę umowy.

Interpretacja przepisów prawa podatkowego do wniosku o płatność.

Wnioskodawcy, którzyzłożyli do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, są  zobowiązani do załączenia do wniosku o płatność Interpretacji przepisów prawa podatkowego.  Ponieważ oczekiwanie na wydanie przez upoważniony organ tego dokumentu może trwać do trzech miesięcy (co wpływa na wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o płatność), ważne jest, aby Beneficjent, który ubiega się o włączenie  VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji, złożył stosowny wniosek do właściwego organu o wydanie ww. interpretacji indywidualnej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Każdy Beneficjent, który uzyskał dofinansowanie w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, jest zobowiązany do złożenia ankiety monitorującej z realizacji operacji. Ankieta dla beneficjenta znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania (na końcu, pod hasłem  Ankiety).

Zarząd i Biuro LGD – Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność