Najnowsze

Wyróżnione

Informacje pomocnicze dla beneficjentów projektów grantowych

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD-PM (gmina Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe
Miasto, Płońsk, Sochocin, Raciąż, Załuski oraz gmina miejska - miasto Raciąż) oprócz miasta Płońsk.

 

Wnioski można składać od dnia  19 kwietnia 2018r. do dnia 8 maja 2018r. do godziny 16:00.

Wnioski wypełnia się w Generatorze Wniosków i wysyła drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „Wyślij”. Wniosek (w 2 egzemplarzach) w wersji papierowej wraz
z załącznikaminależy złożyć bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD–Przyjazne Mazowsze przy ulicy   H. Sienkiewicza 11,
09 -100 Płońsk.

 

Zakres tematyczny projektów grantowych:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

3) Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Projekt musi wpisywać się w cele LSR:

Cel ogólny 3

Pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców

 

Cel szczegółowy 3.1

Rozwój oferty aktywizującej mieszkańców w tym grupy defaworyzowane

 

Przedsięwzięcie

Aktywna wieś

 

Przykłady projektów:

 • podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych (szkolenia, kursy, warsztaty, wizyty studyjne),

 • aktywizowanie mieszkańców do działań społecznych,

 • zachęcanie mieszkańców do aktywności i wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnych, np. promocja zdrowego stylu życia i zdrowej żywności,

 • stworzenie portalu społecznościowego dla mieszkańców,

 • wsparcie reintegracji osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem,
  np. oferta spędzania czasu wolnego dla seniorów,

 • rozwój i poszerzenie oferty zajęć, kursów, warsztatów, imprez kulturalnych
  etc. organizowanych przy współpracy z ośrodkami kultury, świetlicami i podobnymi instytucjami - z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

 

Sposób realizacji:

Projekty będą wybierane w drodze konkursu, na podstawie kryteriów wyboru.

 • w roku 2018 – LGD-PM dokona oceny i wyboru wniosków złożonych przez grantobiorców a następnie złoży wniosek grantowy do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie grantów

 • w roku 2019 – realizacja operacji przez grantobiorców.

 

Preferowana wartość dofinansowania 10 tys. zł w formie prefinansowania.

 

Koszty kwalifikowalne:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji operacji np.  budowlanych (remont
 pomieszczenia, w którym będą odbywały się spotkania m.in. farby, wałki)

- zakup robót budowlanych lub usług,

- najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia, zakup wyposażenia może stanowić element  
  projektów, ale nie może być jego celem głównym.

 

Koszty muszą być racjonalne i niezbędne do realizacji projektu i powinny zostać poniesione w związku z realizacją projektu.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy został poniesiony  przez grantobiorców w związku z kosztami kwalifikowalnymi zaś grantobiorca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

Formy rozliczeń:

Płatności dokonywane w wysokości do 1000 zł mogą być ponoszone w formie gotówkowej natomiast przekraczające 1000 zł w formie rozliczenia bezgotówkowego (przelew, karta płatnicza).

 

! Ważne z punktu widzenia grantobiorcy są kryteria wyboru operacji, na które należy zwrócić   
    uwagę  przy opracowywaniu wniosków tj.

 

 • efektywność projektu (wkład własny)

 • innowacyjność w sferze społecznej (innowacyjnością w sferze społecznej są wszelkie     
  działania, które oparte są na oryginalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów
  np. ludzkich, materialnych, finansowych, informacyjnych, jak też zaangażowaniu  partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki w celu rozwiązywania istotnych dla danej społeczności problemów)

 • komplementarność projektu (oznacza powiązanie projektu z innymi projektami   realizowanymi lub zrealizowanymi przez grantobiorcę lub inne podmioty w ramach LSR (wykaz zrealizowanych projektów znajduje się  na stronie www.lgdpm.pl
  w publikacji Na obszarze LGD-PM zaszła zmiana.

 • uzasadnienie kosztów(zasadność, celowość i racjonalność poniesionych wydatków,  (umotywowanie wydatku) oraz udokumentowanie racjonalności (np. porównanie ofert i dołączenie ich do wniosku np. w formie badania rynku)

 • korzystanie przez grantobiorcę z pomocy pracowników LGD (korzystanie z pomocy pracowników biura LGD na etapie pisania projektu tj. szkolenia, doradztwa, szybka ścieżka)

 • promocja obszaru LGD–PM (zamieszczenie w miejscu realizacji operacji oraz na swojej stronie internetowej (jeśli posiada) informacji o zrealizowanym projekcie wraz z podaniem źródła finansowania oraz logo LGD)

 • partnerstwo (projekt realizowany w partnerstwie)

 • uwzględnienie innych celów LSR (wpisanie się w inne cele szczegółowe LSR niż cel   
  podstawowy)

 • włączenie grup defaworyzowanych do projektów społecznych (zgodnie z LSR grupy   
  defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy (bezrobotni) obejmują osoby:

 • długotrwale bezrobotne,

 • do 30 roku życia,

 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

 • powyżej 50 roku życia.

W oparciu o wyniki konsultacji społecznych rozszerzono katalog grup defaworyzowanych włączając do nich również grupy, które mogą mieć szczególne znaczenie dla przyszłości obszaru, w tym zachowania lokalnego dziedzictwa (grupa seniorów oraz młodzież).

 

Grantobiorca otrzyma prefinansowanie, jeżeli przejdzie pozytywnie weryfikację zgodności
z LSR i uzyska minimum 40% możliwej punktacji tj. min. 14 pkt. oraz zmieści się
w zaplanowanym limicie środków, które wynosi 50 000 zł (wybranych zostanie 5 projektów). Szczegółowe kryteria wyboru operacji zawarte są w Karcie Oceny Operacji…. stanowiącej załącznik nr 4 do Procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych.

 

! Należy również  wziąć pod uwagę wartość wskaźników planowanych przez LGD- PM do osiągnięcia w związku z realizacją operacji:

 

- liczba przedsięwzięć aktywizujących- 2 szt.

- liczba przedsięwzięć aktywizujących grupy de faworyzowane – 3 szt.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz w dołączonych do niego załącznikach.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność