Najnowsze

Wyróżnione

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie
Firma z pomysłem

 

– o czym powinniśmy wiedzieć przed złożeniem wniosku  i na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie na rozwijanie działalności gospodarczej

 

Etap przygotowawczy

Przed przystąpieniem do opracowania wniosku i biznesplanu zachęcamy Państwa do przeanalizowania wymogów wynikających z dokumentacji konkursowej załączonej do ogłoszenia o naborze oraz przeanalizowania samych wniosków, wymaganych załączników, instrukcji do wniosku i biznesplanu, wzorów umowy, którą będziecie podpisywać. Nabór ma charakter konkursowy czyli dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają najwięcej punktów według kryteriów wyboru i zmieszczą się w limicie środków. Fundusze można będzie uzyskać dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i realizacji zestawienia rzeczowo finansowego ujętego we wniosku
i biznesplanie, po złożeniu wniosku o płatność i jego akceptacji. Przed wypłatą środków UM przeprowadza kontrolę beneficjenta, sprawdza czy został zakupiony zaplanowany sprzęt, wyposażenie lub wykonana modernizacja czy budowa obiektów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców tj.:

 • Osoba fizyczna, jeżeli:

              a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

              b) jest pełnoletnia,

              c) posiada miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem     
                    wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
                    na obszarze wiejskim objętym LSR, a w przypadku braku takiego wpisu
                    w zakresie (stałego) miejsca wykonywania działalności gospodarczej –
                    warunkiem przyznania pomocy będzie zamieszkanie osoby fizycznej wykonującej  
                    działalność gospodarczą na obszarze LSR,

 • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. Spółki kapitałowe w organizacji mogą ubiegać się wyłącznie
  o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 

Gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej w/w warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

 

W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą,  pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi:

 • mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych
  2 milionów euro;

 • małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 

Warunki, które musi  spełniać podmiot ubiegający się o dofinansowanie

 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana w przypadku, gdy:

 

 • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców oraz nadal wykonuje tę działalność;

 • utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne na podstawie umowy o pracę oraz utrzyma go wraz z dotychczasowymi etatami przez co najmniej 3 lata od wypłaty płatności końcowej;

 • podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy;

 • podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4
  lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –
  w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

 

Forma i wysokość dofinansowania.

 • Pomoc przyznawana jest  w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 150.000 zł.

 • Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.

 • Całkowita wartość operacji nie może być mniejsza niż 50.000 zł.

Na co można uzyskać środki

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi” tj.  honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. Koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT (zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia
nr 1303/2013) – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kody PKD w ramach których nie można ubiegać się o przyznanie pomocy

 

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

 

Kryteria wyboru operacji, na które należy zwrócić uwagę  przy opracowywaniu wniosków tj.

 • utworzenie nowych miejsc pracy

 • efektywność projektu(wkład własny)

 • innowacyjność w sferze gospodarczej - wprowadzenie na rynek przez dane  
              przedsiębiorstwo:

- nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług,

- nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy (znaczące zmiany w zakresie    
    technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania),

bądź

-zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie  produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych;

 • nowość rezultatu projektu -  nowy produkt/usługa/proces oznacza produkt (usługę lub proces), który nie był dotychczas oferowany/stosowany przez Wnioskodawcę. W ramach kryterium badana jest nowość produktu w skali powiatu, w skali gminy oraz w skali miejscowości;

 • rozwój Inteligentnych Specjalizacji (RIS) - proces wzmacniający innowacyjność Mazowsza (załącznik do ogłoszenia o naborze, strona 76 – 80);

Filarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza są obszary gospodarcze o największym potencjale rozwojowym, kluczowe technologie oraz procesy usługowe, które stymulują
i warunkują innowacyjność i konkurencyjność regionu;

 • komplementarność projektu - oznacza powiązanie projektu z innymi projektami   realizowanymi lub zrealizowanymi przez wnioskodawcę lub inne podmioty w ramach LSR (wykaz zrealizowanych projektów znajduje się  na stronie www.lgdpm.pl w publikacji Na obszarze LGD-PM zaszła zmiana);

 • uzasadnienie kosztów - zasadność, celowość i racjonalność poniesionych wydatków,  (umotywowanie wydatku) oraz udokumentowanie racjonalności (np. porównanie ofert
  i dołączenie ich do wniosku np. w formie badania rynku);

 • długość życia firmy

 • korzystanie przez wnioskodawcę z pomocy pracowników LGD  - korzystanie z pomocy pracowników biura LGD na etapie pisania projektu tj. szkolenia, doradztwa, szybka ścieżka

 • promocja obszaru LGD–PM - zamieszczenie w miejscu realizacji operacji oraz na swojej stronie internetowej (jeśli posiada) informacji o zrealizowanym projekcie wraz z podaniem źródła finansowania oraz logo LGD

 • grupy defowaryzowane -zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej wymaga udowodnienia ich zatrudnienia np. poprzez uzyskanie zaświadczenia z urzędu pracy lub złożenie stosownego oświadczenia

Zgodnie z LSR grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy (bezrobotni) obejmują osoby:

                – długotrwale bezrobotne,

                – do 30 roku życia,

                – kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

                – powyżej 50 roku życia.                 

 • uwzględnienie innych celów LSR - wpisanie się w inne cele szczegółowe LSR niż cel   
  podstawowy

 • Podniesienie kompetencji osób realizujących operacje - uwzględnienie w kosztach kwalifikowalnych  kosztów szkoleń oraz innych form podnoszenia kompetencji związanych
  z zakresem operacji

 • Kwota dofinansowania niższa od maksymalnej określonej LSR

Szybka ścieżka

Z chwilą podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wraz z pełną dokumentacją pracownicy biura LGD-PM świadczą bezpłatne usługi konsultacyjne w zakresie opracowywania wniosku wraz z załącznikami.  W okresie pierwszych 7 dni od rozpoczęcia naboru Wnioskodawca może przybyć do biura LGD – PM celem uzyskania bezpłatnych konsultacji,
w ramach procedury tzw. „szybkiej ścieżki”. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody pracownika LGD, Wnioskodawca może przesłać do sprawdzenia wniosek wraz z załącznikami, drogą mailową.

Konsultacje mogą dotyczyć następujących aspektów:

- sprawdzenie zgodności wniosku z LSR,

- oceny formalnej wniosku,

- sprawdzenie wniosku pod kątem kryteriów wyboru projektów,

- kwalifikowalności kosztów,

- innych obszarów wiedzy, niezbędnych do skutecznego aplikowania przez Wnioskodawcę

Pracownik biura dokonuje odpowiedniego wpisu w rejestrze konsultacji. Wykazanie skorzystania z „szybkiej ścieżki” jest punktowane na etapie oceny merytorycznej na podstawie oświadczenia beneficjenta.

Wnioskodawca za skorzystanie z „szybkiej ścieżki” otrzymuje 5 pkt.

W ramach „szybkiej ścieżki” brane pod uwagęsą tylko kompletne wnioski z załącznikami!

Złożenie wniosku

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (zapisane na informatycznym nośniku danych, np. na płycie CD wraz ze skanowanymi załącznikami, w tym również oferty i kosztorysy),w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD – Przyjazne Mazowsze przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09 - 100 Płońsk.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Biznesplan

 

Biznesplan zawiera co najmniej:

1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

2) wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;

3) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;

4) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;

5) planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Biznesplan powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją.

 

Jeśli Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT (koszt niekwalifikowalny)biznesplan należy wypełnić w kwotach netto. Natomiast gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie jest płatnikiem podatku VAT, biznesplan należy wypełnić w kwotach brutto. W takim przypadku VAT jest kosztem kwalifikowalnym i po podpisaniu umowy należy wystąpić o indywidualną interpretację do Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie. Dokument wymagany jest przy składaniu wniosku o płatność (Wop).

 

W przypadku operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, umowa zawiera zobowiązania beneficjenta do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Wybór przez Radę i weryfikacja wniosku przez UM

Ocena zgodności z LSR i merytoryczna złożonych przez beneficjentów wniosków
o przyznanie pomocy dokonywana jest przez Radę Stowarzyszeniazgodnie z obowiązującymi procedurami i kryteriami wyboru. Ocena i wybór operacji następuje nie później niż w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru, chyba że LGD wzywało wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów – wówczas termin wydłuża się o 7 dni.  Termin 45 dni obejmuje proces oceny zgodności z LSR, merytorycznej oraz ustalenie kwoty wsparcia i list wniosków wybranych i niewybranych. Warunkiem końcowym do pozytywnej oceny merytorycznej wniosku jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 40% możliwej punktacji tj. min. 22,0 pkt. Dokumentacja do zarządu województwa jest przekazywania w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji.

 

WAŻNE!

Po przekazaniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wnioskodawca może być wzywany do uzupełnień i wyjaśnień, które  może wnieść tylko raz, zaledwie w ciągu 7 dni od dnia wezwania. Czas weryfikacji wniosków przez UMWM wynosiwedług rozporządzenia 4 miesiące(nie licząc czasu na wniesienie uzupełnień, wyjaśnień). Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez UMWM Wnioskodawca zostaje zaproszony do podpisania umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.  

Zasada konkurencyjnego trybu wyboru

 

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Beneficjent  może ponosić wydatki na realizację projektu. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na podstawie umowy zawartej z wybranym wykonawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę. Wybór  wykonawcy następuje na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR):

1) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych
w zapytaniu ofertowym, albo

2) z najniższą ceną lub kosztem, gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium określone
w zapytaniu ofertowym.

 

Zasada konkurencyjnego trybu wyboru ma zastosowanie wówczas, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych a wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  przekracza kwotę 30 000 Euro.

 

Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

 

Jakie błędy najczęściej popełniają beneficjenci,dlaczego niektórzy z nich rezygnują
z podpisania umowy:

 • niekompletny wniosek,

 • brak załączników; wymaganych pozwoleń, zmiany sposobu użytkowania budynku,

 • zawyżone kosztorysy,

 • brak ofert,

 • źle sformułowane cele operacji,

 • słabo uzasadniona zgodność z kryteriami,

 • w przypadku planowanych szkoleń brak określonego programu, tematyki i terminu szkolenia,

 • brak ujęcia niektórych kosztów w zestawieniu rzeczowo finansowym,

 • w biznes planie niespójne tabele finansowe,

 • źle rozpisane etapy realizacji operacji, źródła finansowania i projekcja finansowa,

 • niedostatecznie oszacowane koszty, amortyzacja, przychody w tabeli rachunek zysków
  i strat.

 

Projekt musi wpisywać się w cele LSR:

 

Cel ogólny 1

Rozwój gospodarczy obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze w oparciu o przedsiębiorczość

 

Cel szczegółowy 1.1

Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości (w tym podniesienie poziomu wiedzy kompetencji)

 

Przedsięwzięcie

Firma z pomysłem

 

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki ujęte w LSR

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

 

1

Liczba rozwijanych firm (ogółem) 16 szt.

w tym liczba operacji innowacyjnych

 szt.

16

7

9

7

7

0

w tym liczba  szkoleń ujętych w projektach

 szt.

7

6

1

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność