Najnowsze

Wyróżnione

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

 

W dniu 6 lutego 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze w roku 2018. LGD jest zobowiązana do realizacji każdego roku ewaluacji wewnętrznej i monitorowania realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność według wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017.

Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii.

Uczestników warsztatu powitała Danuta Kucińska – Prezes LGD-PM, która wraz z Agnieszką Matoblewską – Zastępcą Prezesa przedstawiła prezentację dotyczącą dotychczasowej realizacji LSR, szczegółowo omawiając działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku m.in. nabory wniosków, działania promocyjne, warsztaty szkoleniowe dla wnioskodawców, postęp finansowy i rzeczowy LSR oraz zadania realizowane zgodnie z harmonogramem planu komunikacji na rok 2018 wraz z planem szkoleń.

Następnie uczestników podzielono na grupy i rozpoczęto dyskusję, której celem było uzyskanie odpowiedzi m.in. na tematy takie jak: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatu, podczas prezentacji grupowych oraz w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Uczestnicy warsztatu wnosili cenne uwagi a zgłaszane wnioski oraz pomysły a także wypracowane po spotkaniu rekomendacje będą wskazówką do dalszej pracy przy realizacji Strategii oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji LSR. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatu mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone przez biuro LGD, a pochodzące z monitoringu realizacji Strategii, informacji pozyskanych od Samorządu Województwa, danych na temat funkcjonowania LGD, wywiadów z beneficjentami i grupowych, opinii ekspertów, informacji z gmin na temat sytuacji społeczno gospodarczej, ankiet internetowych oraz wniosków z warsztatu konsultacyjnego z członkami LGD z grudnia 2018r.

W spotkaniu wzięli udział: członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz beneficjenci.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w warsztacie refleksyjnym!

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność