Najnowsze

Wyróżnione

Statut

Statut stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Lokalna grupa działania jest stowarzyszeniem o nazwie: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne

Mazowsze, dalej zwana „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

a) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855,

z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr

64, poz. 427 z późn. zm.),

c) ustawy z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (poz. 378),

d) ustawy z 20 lutego o wpieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20104 -2020 (poz. 349),

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r.

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylającego rozporządzenie Rady nr 1698/2005,

f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.,

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ( Dz. Urz. UE L 347

z 20.12.2013r.),

g) zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

3. W przypadku uchylenia lub zmiany przepisów wymienionych w ust. 1, a także w przypadku

uchwalenia i przyjęcia do europejskiego lub krajowego porządku prawnego przepisów

dotyczących lub pozostających w związku ze Stowarzyszeniem, jego strukturą i organizacją bądź

przedmiotem działalności, w szczególności odnoszących się do rozwoju obszarów wiejskich –

Stowarzyszenie oraz poszczególne jego organy, niezwłocznie dokonają stosownej implementacji

właściwych norm w ramach działalności Stowarzyszenia. 

§ 2

1. Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli

sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

2. Stowarzyszenie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala

akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich

spraw może zatrudniać pracowników.

4. Może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Przychód

z działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być

przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 3

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym

uwzględnieniem gmin będących jego członkami.

2. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach

określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów

międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5

LGD- Przyjazne Mazowsze posiada osobowość prawną.

§ 6

1. Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę

Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Płońsku woj. mazowieckie.

§ 7

1. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej wskazującej jego nazwę „Lokalna Grupa Działania –

Przyjazne Mazowsze” i siedzibę.

3. Stowarzyszenie używa logo wg wzoru określonego w uchwale Zarządu zgodnie z Księgą

Wizualizacji.

4. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je

osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości

prawnej zasłużonym przy realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie.

5. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju lokalnego na obszarze gmin będących członkami

stowarzyszenia z uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych,

w tym :

1. Działania na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców,

przedsiębiorców, rolników, które mają służyć rozwojowi przedsiębiorczości, turystyki,

poszerzeniu lokalnych rynków zbytu, krótkim łańcuchom dostaw, promocji produktów

i wyrobów lokalnych, regionalnych.

2. Poprawę zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację (Wykorzystanie lokalnych zasobów:

surowców, miejscowej infrastruktury, położenia geograficznego, dziedzictwa kulturowoprzyrodniczego

i historycznego, potencjału mieszkańców, itp.).

3. Podnoszenie wiedzy mieszkańców wsi z ochrony środowiska naturalnego, zmian klimatycznych,

innowacji i wspieranie działań w tym zakresie.

4. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności

gospodarczej rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów.

5. Budowanie kapitału społecznego, w tym wspieranie partycypacji społeczności lokalnej,

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wspieranie powstawania nowych miejsc pracy,

promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym działania

na rzecz osób niepełnosprawnych.

7. Inspirowanie i rozwijanie inicjatyw zmierzających do: przyspieszania przemian w środowiskach

wiejskich, podnoszenia poziomu życia rodzin na obszarach wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

na poziomie gospodarstwa, wspieranie dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców w tym

tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

8. Promocję obszarów wiejskich, zwłaszcza produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej

przedsiębiorczości.

9. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

10. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub

kulturalnej.

11. Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi edukacji, oświaty, wychowania, kultury.

12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

13. Wzmocnienie konkurencyjności obszarów wiejskich i budowanie marki regionu.

14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami; współpraca międzynarodowa.

§ 9

LGD – Przyjazne Mazowsze realizuje swoje cele poprzez: 

1. Podejmowanie inicjatyw i realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zgodnie

z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Animowanie i integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień dotyczących

wspólnego rozwoju obszaru.

3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych

z realizacją LSR.

4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy w ramach LSR oraz

informacji o inicjatywach na obszarach wiejskich.

5. Uczestniczenie lub organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych służących

realizacji zadań statutowych.

6. Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych.

7. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajowym

i międzynarodowym.

8. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi

stowarzyszenia.

9. Organizowanie i finansowanie:

- przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym oraz konkursów,

- imprez, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu

 i jego tożsamości kulturowej;

- różnych form działań informacyjnych i promocyjnych;

- działalności wydawniczej.

10. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz

partnerów Stowarzyszenia w zakresie zgodnym z celami LGD.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Stowarzyszenie zrzesza członków:

- zwyczajnych,

- wspierających,

- honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym LGD może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do

czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację wg wzoru przegotowanego przez Zarząd.

2. Członkiem zwyczajnym LGD może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu

terytorialnego z wyłączeniem województw, która przedstawi uchwałę organu uprawnionego do

podejmowania takich decyzji i wskaże swojego reprezentanta w LGD.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową,

materialną, organizacyjną lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być mieszkaniec obszarów wiejskich, który zobowiąże się do

współpracy z LGD .

3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu na podstawie

uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, bez względu na jej

miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę na wniosek Zarządu nada Walne

Zebranie Członków za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia. Nadanie godności odbywa się

za zgodą zainteresowanej osoby.

§ 14

Nabycie, odmowa, utrata członkostwa w Stowarzyszeniu w charakterze członka zwyczajnego lub

wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

O podjętej decyzji Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§ 15

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać regularnie składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,

3) zgłaszać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze

informacyjnym, szkoleniowym bądź działaniach na rzecz rozwoju lokalnego,

5) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności

Stowarzyszenia,

6) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa w celu realizacji celów

określonych w statucie.

§ 16

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,

ale mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych

świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w umowie.

3. Członek wspierający i honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich oraz nie

może wybierać i być wybieranym do władz LGD.

§ 17

1. Ustanie członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

a) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

b) śmierci osoby fizycznej, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw

publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

c) utraty osobowości prawnej, w tym likwidacji i rozwiązania osoby prawnej.

2. wykluczenia przez Zarząd:

a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

c. z powodu nie opłacania składek przez okres 1 roku, pomimo pisemnego przypomnienia.

d. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez

usprawiedliwienia nieobecności,

e. w momencie cofnięcia rekomendacji podmiotu rekomendującego.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie

do Zebrania w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego

Zebrania Członków podejmowana na najbliższym Zebraniu jest ostateczna. Pozbawienie

członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków

- Rada Stowarzyszenia

- Zarząd Stowarzyszenia

- Komisja Rewizyjna.

2. Nie można łączyć pełnienia funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

§ 20

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i może być odnawialna.

2. Kadencja Rady Stowarzyszenia trwa 3 lata.

3. Wyboru członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków

w głosowaniu tajnym. Dopuszcza się tryb głosowania jawnego, na wniosek formalny przyjęty

przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

4. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy

członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu Stowarzyszenia nie

stanowią inaczej.

5. Po upływie kadencji Członek Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej sprawuje swoją funkcję do

dnia wyboru nowego Członka Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie w trybie zwyczajnym zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd

lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, o terminie, miejscu i przedmiocie obrad

Zebrania powiadamia Zarząd pisemnie (mailem lub pocztą tradycyjną albo w każdy inny

skuteczny sposób) członków Stowarzyszenia, co najmniej 7 dni przed terminem.

3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego porządku obrad.

4. Walnym Zebraniem kieruje wybierany każdorazowo Przewodniczący Walnego Zebrania.

5. Głos Przewodniczącego Walnego Zebrania decyduje o wyniku głosowania w przypadku

równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania.

6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni

przez Zarząd goście – bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalenie statutu i uchwalenie zmian w statucie,

2) uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju, jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji,

3) uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

4) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

5) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

8) udzielanie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych

z zakresem działalności Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd lub przewidzianych porządkiem obrad

Walnego Zgromadzenia,

11) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania oraz Regulaminu Funkcjonowania Rady,

12) podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego

majątku,

13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz

rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga zwykłej większości głosów.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy

obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim

terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten, został

podany w zawiadomieniu. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony na ten

sam dzień, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu uczestniczącemu w Walnym Zebraniu przysługuje jeden głos.

RADA STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej

Strategii Rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia dla wybranych operacji, zgodnie z opracowaną

pisemną, niedyskryminującą i przejrzystą procedurą wyboru oraz na podstawie obiektywnych

kryteriów wyboru, przy jednoczesnym zapewnieniu uniknięcia konfliktów interesów.

2. Rada liczy od 9 do 15 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego należy do kompetencji Rady i dokonywany

jest na pierwszym posiedzeniu Rady.

4. Regulamin Rady określa procedury, które gwarantują:

- uniknięcie konfliktu interesów,

- podejmowanie uchwał, przy co przynajmniej 50% obecności członków Rady przy

zachowaniu parytetu,

- co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od

partnerów niebędących instytucjami publicznymi,

- co najmniej połowę członków Rady stanowią podmioty lub przedstawiciele

reprezentujący: partnerów gospodarczych i społecznych oraz mieszkańców,

- zobowiązanie członka Rady do przestrzegania deklaracji bezstronności i poufności.

(Niepodpisanie deklaracji bezstronności i poufności wyłącza członka z jej prac).

5. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział

w głosowaniu nad jej uchwałami osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez

organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo przez pełnomocnika

umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest

niedopuszczalne.

6. Decyzje podejmowane przez Radę zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich

podjęcia wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

7. Rada działa zgodnie Regulaminem uchwalonym przez Walne.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 25

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Zarząd

 może składać się z prezesa i dwu zastępców. Zastępcy prezesa pełnią funkcje skarbnika

 i sekretarza gdy liczba członków zarządu nie jest większa niż 3.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu nie później niż w ciągu 7 dni.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, spełniających warunki statutowe oraz

odmowa przyjęcia w poczet członków, podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze

Stowarzyszenia oraz skreśleniu z listy członków zgodnie z przepisami niniejszego statutu,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) realizacja Uchwał Walnego Zebrania Członków i przygotowanie wniosków na Walne

4) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał,

5) zwoływanie Walnego Zebrania,

6) kierowanie procesem przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanie propozycji

zmian, realizacja LSR,

7) kierowanie pracami nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i

przystąpienie do konkursu,

8) zabezpieczenie obsługi administracyjno-biurowej do prowadzenia spraw stowarzyszenia,

9) ustalanie regulaminu Biura LGD, zakresów czynności i zasad gwarantujących prawidłowe

prowadzenie spraw Stowarzyszenia,

10) zgłaszanie kandydatów na członków Rady, odwołanie członka Rady w przypadku naruszania

zasad określonych w Regulaminie Rady,

11) podejmowanie uchwał w sprawie zmian szczegółowych zapisów LSR 2014-2020 oraz

kryteriów wyboru operacji zgodnie z przyjętymi przez Walne Zebranie Członków kierunkami

LSR, wynikających z wezwań instytucji zarządzającej, instytucji wdrażającej, wyników

monitoringu i oceny własnej wdrażania LSR lub wynikających ze zmian aktów prawnych

i innych dokumentów dotyczących wdrażania inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-

2020,

12) ustalanie budżetu,

13) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

14) składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia na

Walnym Zebraniu,

15) nabywanie i zbywanie nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zebrania

16) ustalanie wysokości składek członkowskich i kontrolowanie ich opłacania,

17) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej

oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznym,

18) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami lub związanych z realizacją zdań

i celów Stowarzyszenia, o ile nie zostały one wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych

władz Stowarzyszenia.

4. Członek Zarządu może być pracownikiem Biura, ale obowiązki pracownicze nie mogą pokrywać

się z obowiązkami jako członka zarządu.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes.

6. Do kompetencji Zastępców prezesa należy w szczególności zastępowanie Prezesa w czasie jego

nieobecności oraz potwierdzanie czynności prawnych dotyczących osoby Prezesa.

7. W sprawach wymagających zaciągania zobowiązań majątkowych oświadczenie składają prezes

z jednym z zastępców prezesa łącznie.

8. Częstotliwość posiedzeń odbywa się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa.

10. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy

obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (kworum). W sytuacji równego

rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1. Komisja Rewizyjna będąca organem nadzoru Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków,

w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz członków wybieranych i odwoływanych

przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku

małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu

zatrudnienia.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,

4) kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu w tym szczególnie sprawozdań

finansowych.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz

w roku.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy

lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie nieobecności Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej - jego Zastępca.

7. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 27

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania ich kadencji poniżej

minimalnej liczby ich członków określonej w Statucie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu

uzupełnienia ich składu.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusz. Na fundusz składają

się:

- składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających,

- wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

- darowizny, zapisy, ofiarność publiczna, subwencje, dotacje, lokaty.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych w innych

przypadkach prawem przewidzianych.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa

o stowarzyszeniach.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od daty wpisania go w Krajowym

Rejestrze Sądowym.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność