Najnowsze

Wyróżnione

Mini poradnik dla beneficjentów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem

 

– o czym powinniśmy wiedzieć przed złożeniem wniosku  i na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej

 

Etap przygotowawczy

Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu zachęcamy Państwa do przeanalizowania wymogów wynikających z dokumentacji konkursowej załączonej do ogłoszenia o naborze oraz przeanalizowania samych wniosków, wymaganych załączników, instrukcji do wniosku i biznesplanu, wzoru umowy, która będzie podpisywana. Nabór ma charakter konkursowy czyli dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają najwięcej punktów według kryteriów wyboru i zmieszczą się w limicie środków. Fundusze można będzie uzyskać dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:

               a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

               b) jest pełnoletnia,

               c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR* - właściwym jest dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu poprzez wskazanie:

− adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny), albo

– adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu
z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku).

 

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer nadawany przez ARiMR).

 

Warunki, które musi spełniać podmiot ubiegający się o dofinansowanie

 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana w przypadku, gdy: 

 • podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że, podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

c) nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie, 

d) operacja zakłada:

 –  podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

 –  zgłoszenie podmiotu ubiegającego o przyznanie pomocy do ubezpieczenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę,
a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej).

Forma i wysokość dofinansowania

 • wysokość pomocy na operację wynosi 70 000 zł 
 • pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii)
 • środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

1)pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców,

b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2)druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a w przypadku gdy beneficjent korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, jeżeli zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności.

Wniosek o płatność drugiej transzy beneficjent składa po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

 

Pozostałe informacje

– koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych;

– realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

– operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

– operacja może być realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

– operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

– inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

– zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych
w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Samorząd  Województwa.

 

Kody PKD w ramach których nie można ubiegać się o przyznanie pomocy

 

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

 

Kryteria wyboru operacji, na które należy zwrócić uwagę  przy opracowywaniu wniosków tj. 

 • utworzenie nowych miejsc pracy - utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy
  w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub samozatrudnienie;
 • nowość rezultatu projektu -  w ramach kryterium badana jest nowość produktu w skali powiatu, w skali gminy oraz w skali miejscowości; 
 • rozwój Inteligentnych Specjalizacji (RIS) - proces wzmacniający innowacyjność Mazowsza (załącznik do ogłoszenia o naborze, strona 76 – 80); 

Filarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza są obszary gospodarcze o największym potencjale rozwojowym, kluczowe technologie oraz procesy usługowe, które stymulują
i warunkują innowacyjność i konkurencyjność regionu;

 • komplementarność projektu - oznacza powiązanie projektu z innymi projektami   realizowanymi lub zrealizowanymi przez wnioskodawcę lub inne podmioty w ramach LSR (wykaz zrealizowanych projektów znajduje się  na stronie www.lgdpm.pl w publikacji Na obszarze LGD-PM zaszła zmiana);
 • uzasadnienie kosztów - zasadność, celowość i racjonalność poniesionych wydatków,  (umotywowanie wydatku) oraz udokumentowanie racjonalności (np. porównanie ofert
  i dołączenie ich do wniosku np. w formie badania rynku);
 • korzystanie przez wnioskodawcę z pomocy pracowników LGD  - korzystanie z pomocy pracowników biura LGD na etapie pisania projektu tj. szkolenia, doradztwa, szybka ścieżka
 • promocja obszaru LGD–PM - zamieszczenie w miejscu realizacji operacji oraz na swojej stronie internetowej (jeśli posiada) informacji o zrealizowanym projekcie wraz z podaniem źródła finansowania oraz logo LGD
 • grupy defaworyzowane -zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej wymaga udowodnienia ich zatrudnienia np. poprzez uzyskanie zaświadczenia z urzędu pracy lub złożenie stosownego oświadczenia

Zgodnie z LSR grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy (bezrobotni) obejmują osoby:

                 – długotrwale bezrobotne,

                 – do 30 roku życia, 

                 – kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

                 – powyżej 50 roku życia.          

 •  podniesienie kompetencji osób realizujących operacje - uwzględnienie w kosztach kwalifikowalnych  kosztów szkoleń oraz innych form podnoszenia kompetencji związanych
  z zakresem operacji
 • uwzględnienie innych celów LSR - wpisanie się w inne cele szczegółowe LSR niż cel  
  podstawowy

 

Cel podstawowy, w który musi wpisywać się projekt:

 

Cel ogólny 1

Rozwój gospodarczy obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze w oparciu o przedsiębiorczość

 

Cel szczegółowy 1.1

Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości (w tym podniesienie poziomu wiedzy kompetencji) 

 

Przedsięwzięcie

Firma z pomysłem

 

Szybka ścieżka 

 

Z chwilą podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wraz z pełną dokumentacją pracownicy biura LGD-PM świadczą bezpłatne usługi konsultacyjne w zakresie opracowywania wniosku wraz z załącznikami.  W okresie pierwszych 7 dni od rozpoczęcia naboru Wnioskodawca może przybyć do biura LGD – PM celem uzyskania bezpłatnych konsultacji,
w ramach procedury tzw. „szybkiej ścieżki”. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody pracownika LGD, Wnioskodawca może przesłać do sprawdzenia wniosek wraz z załącznikami, drogą mailową.

Konsultacje mogą dotyczyć następujących aspektów:

- sprawdzenie zgodności wniosku z LSR,

- oceny formalnej wniosku,

- sprawdzenie wniosku pod kątem kryteriów wyboru projektów,

- kwalifikowalności kosztów,

- innych obszarów wiedzy, niezbędnych do skutecznego aplikowania przez Wnioskodawcę.

Pracownik biura dokonuje odpowiedniego wpisu w rejestrze konsultacji. Wykazanie skorzystania z „szybkiej ścieżki” jest punktowane na etapie oceny merytorycznej na podstawie oświadczenia beneficjenta. 

Wnioskodawca za skorzystanie z „szybkiej ścieżki” otrzymuje 5 pkt. 

W ramach „szybkiej ścieżki” brane pod uwagęsą tylko kompletne wnioski!

Złożenie wniosku

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (zapisane na informatycznym nośniku danych, np. na płycie CD wraz ze skanowanymi załącznikami, w tym również oferty i kosztorysy),w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD – Przyjazne Mazowsze przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09 - 100 Płońsk.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Biznesplan

 

Biznesplan powinien zawierać co najmniej:

1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

2) wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;

3) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;

4) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;

5) planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Biznesplan powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją.

 

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, umowa zawiera zobowiązania beneficjenta do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Wybór przez Radę i weryfikacja wniosku przez UM

Ocena zgodności z LSR i merytoryczna złożonych przez beneficjentów wniosków
o przyznanie pomocy dokonywana jest przez Radę Stowarzyszeniazgodnie z obowiązującymi procedurami i kryteriami wyboru. Ocena i wybór operacji następuje nie później niż w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru, chyba że LGD wzywało wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów – wówczas termin wydłuża się o 7 dni.  Termin 45 dni obejmuje proces oceny zgodności z LSR, merytorycznej oraz ustalenie kwoty wsparcia i list wniosków wybranych i niewybranych. Warunkiem końcowym do pozytywnej oceny merytorycznej wniosku jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 40% możliwej punktacji tj. min. 12,4 pkt. Dokumentacja do zarządu województwa jest przekazywania w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji.

 

WAŻNE!

Po przekazaniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wnioskodawca może być wezwany do wniesienia uzupełnień i wyjaśnień, które  może złożyć tylko raz, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Czas weryfikacji wniosków przez UMWM wynosiwedług rozporządzenia 4 miesiące(nie licząc czasu na wniesienie uzupełnień, wyjaśnień). Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez UMWM Wnioskodawca zostaje zaproszony do podpisania umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.  

 

Jakie błędy najczęściej popełniają beneficjenci,dlaczego niektórzy z nich rezygnują
z podpisania umowy: 

 • niekompletny wniosek, 
 • brak załączników; wymaganych pozwoleń, zmiany sposobu użytkowania budynku, 
 • zawyżone kosztorysy, 
 • brak ofert, 
 • źle sformułowane cele operacji, 
 • słabo uzasadniona zgodność z kryteriami, 
 • w przypadku planowanych szkoleń brak określonego programu, tematyki i terminu szkolenia, 
 • brak ujęcia niektórych kosztów w zestawieniu rzeczowo finansowym, 
 • w biznesplanie niespójne tabele finansowe, 
 • źle rozpisane etapy realizacji operacji, źródła finansowania i projekcja finansowa, 
 • niedostatecznie oszacowane koszty, amortyzacja, przychody w tabeli rachunek zysków
  i strat.

 

*O pomoc za pośrednictwem LGD-Przyjazne Mazowsze mogą ubiegać się mieszkańcy 11 gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin i Załuski.

 

loga do artykułu

 

 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność