Najnowsze

Wyróżnione

Warsztaty refleksyjne – podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

W dniu 20 lutego 2020 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne wPłońskuodbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze  w roku 2019. 

 

Na początku każdego nowego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej za rok miniony, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie i podsumowanie bieżącej analizy procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów, zmian w otoczeniu oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników -  zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. W warsztatach wzięły udział 23 osoby w tym: przedstawiciele samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, beneficjenci, członkowie Zarządu, członkowie Rady, pracownicy biura oraz mieszkańcy z terenu objętego lokalną strategią rozwoju.

 

Uczestników spotkania powitała Danuta Kucińska – Prezes LGD-PM oraz Agnieszka Matoblewska – Zastępca Prezesa, które  przedstawiły prezentację dotyczącą realizacji LSR. Szczegółowo zostały omówione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2019 roku m.in. postęp finansowy i rzeczowy LSR, nabory wniosków, działania promocyjne oraz realizowane zadania zgodnie z harmonogramem planu komunikacji na rok 2019 wraz z planem szkoleń. Przestawiono również efekty prowadzonej ewaluacji on-going obejmującej spotkania grup fokusowych, wywiady telefoniczne oraz w biurze z beneficjentami, wywiady grupowe, z ekspertami, ankiety ewaluacyjne,  ankiety CATIoraz konsultacje społeczne organizowane na stoiskach promocyjnych LGD-PM podczas wydarzeń lokalnych.

 

W dalszej części warsztatów, uczestnicy zostali podzielni na grupy robocze, aby wspólnie wypracować odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień takich jak m.in. wpływ  jakości składanych projektów, kryteriów oraz procedur wyboru operacji na osiąganie wskaźników, wpływ zmian społeczno-gospodarczych na obszarze na aktualność zapisów LSR, osiągnięcie celów i wskaźników LSR oraz skuteczność działania biura LGD.

Na zakończenie spotkania wspólnie zostały wypracowane wnioski i rekomendacje oraz propozycje ich wykorzystania a cenne uwagi i zgłaszane przez uczestników warsztatówpomysłybędą pomocne w dalszej pracy stowarzyszenia. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o kierunku dalszych działań oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

W trakcie warsztatów na uczestników czekał słodki poczęstunek w postaci... tłustoczwartkowego pączka ☺

 DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WARSZTATU REFLEKSYJNEGO ZA PRZYBYCIE I AKTYWNY UDZIAŁ

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność