Najnowsze

Wyróżnione

Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) – uczymy się, żeby działać!

 

We wtorek, 14 lipca 2020 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w ramach realizowanego projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. zorganizowała warsztaty dla projektodawców, którzy będą realizować projekty wybrane w konkursie na inicjatywy lokalne. W spotkaniu, które odbyło się w CEK MODR O/Poświętne w Płońsku, uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych, którzy do 15 listopada br. będą realizować inicjatywy na terenie 11 gmin powiatu płońskiego. Uczestnicy zapoznali się z dokumentami projektowymi: umową, wzorem sprawozdania, scenariuszami edukacyjnymi oraz prawidłowym opisem faktur. Ponadto zostały omówione zasady wpisywanie projektu w założenia modelu LEL, metody angażowania społeczności lokalnej oraz ewaluacji on – going. 

Koncepcja modelu Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) realizowana będzie w formuleuczenia się przez zaangażowanie, pracę na rzecz społeczności lokalnej. Zakładamy, że Laboratorium Edukacji Lokalnej będzie formą pobudzania mieszkańców do podejmowania aktywności społecznej poprzez realizowanie mini-projektów w swoim środowisku. Będzie też swego rodzaju inspiratorem i motywatorem do tego, by te projekty społeczne miały swój wymiar edukacyjny, były okazją do nieformalnego uczenia się zarówno przez ich realizatorów jak i odbiorców.  Laboratorium będzie też stałym forum dialogu pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami procesu tworzenia systemu wsparcia lokalnych inicjatyw.

Celem LEL jest wytwarzanie wiedzy użytecznej dla organizacji i  ludzi w ich codziennym lub zawodowym życiu oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Zakłada się, że będzie to możliwe jeżeli się spełni następujące warunki: doprowadzenie do nawiązania relacji i współpracy pomiędzy rodzinami, sąsiadami, organizacjami wsparcia i wolontariuszami oraz innymi „aktorami” lokalnej społeczności. Chodzi o zapoczątkowanie zmiany w poszczególnych osobach i instytucjach poprzez wytworzenie więzi, ułatwiającej podtrzymywanie zmian.

Uczenie się przez działanie to proces praktyczny – nauka płynie przede wszystkim zpodejmowanych aktywności, a samo działanie jest udoskonalane poprzez chwilowe zatrzymanie się i przyglądanie temu, co się udało, a co nie wyszło czyli refleksja nad doświadczeniem. W dalszej kolejności wyciąganie wniosków i utrwalanie nowej wiedzy, płynącej z działania, po czym następuje refleksja nad tym, jak wnioski te mogą znaleźć zastosowanie w praktyce. 

W podejściu LEL uczymy się, żeby działać. Istotne jest by wydobywać z ludzi mocne strony i potencjały tworząc atmosferę umożliwiającą rozwój zaangażowanych we własne projekty uczestników. Ale wszystko to zmierza do ostatecznego celu edukacji, jakim jest powiązanie teorii z praktyką. Nazywamy to edukacją w działaniu, bo treści edukacyjne – wiedza, umiejętności nakierowane są zarówno na zmianę osoby jak również zmianę społeczności, w której żyje. Edukacja lokalna wspiera ludzi w ich rozwoju, uczy wspólnego działania, wyzwala energię, zmierza do wzmacniania osobistego i grupowego. Pomaga i wspiera osoby, grupy oraz społeczności w podmiotowej zmianie, w której każdy głos jest ważny. 

W podejściu edukacyjnym LEL kluczowe znaczenie mapodmiotowość człowieka uczącego się. Jest on pełnoprawnym uczestnikiem procesu edukacyjnego. Pełnoprawny, bo wchodzący w relację, jako autonomiczny, kreatywny podmiot ze swoją ukształtowaną osobowością, licznymi życiowymi doświadczeniami, talentami, umiejętnościami i wiedzą. Realizujący jakiś projekt zespół tworzy wspólnotę uczącą się od siebie wzajemnie w oparciu o aktywną interakcję. Edukator tylko  ułatwia proces uczenia się przez tworzenie sytuacji edukacyjnej dla uczestników. Relacja pomiędzy ludźmi spełni swoje zadanie edukacyjne, jeśli będzie opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzi. Poczucie "bycia razem" otwiera, pozwala głębiej zrozumieć rzeczywistość, uruchamia motywację do wysiłku. W grupie wspólnie pracującej, dobrze zorganizowanej - najszybciej człowiek się uczy. Uczy się dzięki pracy swojej i innych, dzięki przepływowi informacji, synergii. Uczy się  także dzięki konfliktom i walce, jeżeli pozostałe warunki są zachowane”.

W LEL istotne jest również pogłębione partnerstwo, które polega na tym, że uczestnicy nie tylko biorą aktywny udział w projekcie ale także, dzięki wspólnej refleksji nad doświadczeniem, możliwości informacji zwrotnej mają wpływ na zmiany, na poprawę działań, wprowadzanie nowych rozwiązań.

Laboratorium ma być platformą współpracy - nową formą spotkania zarówno ludzi jak i instytucji. Jest przestrzenią wypracowania i wdrażania nowych metodologii pracy edukacyjnej, wspólnotowego wytwarzania wiedzy w tym praktycznych rekomendacji na rzecz nowych rozwiązań dotyczących edukacji lokalnej. LEL jest miejscem poszukiwania nowych podejść i obszarów refleksji dotyczących zagadnień szeroko rozumianej aktywności lokalnej. Zakładamy, że aby wypracowywać nowe kreatywne rozwiązania należy źródeł wiedzy i rozwiązań szukać nie tylko w refleksji akademickiej, ale przede wszystkim w dyskursie i doświadczeniu praktyków. Ze względu na charakter LEL jego dorobek w przyszłości będą mogły wykorzystywać także inne  grupy odbiorców.

 

 

Na zakończenie Zarząd LGD-PM podpisał z przedstawicielami organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ponadto uczestnicy krótko omówili planowane w projektach działania oraz wzięli aktywny udział w części warsztatowej, w której wykorzystano przykładowy pakiet edukacyjny i scenariusz dotyczący zasobów społeczności. 

Spotkanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

 

niv fio2

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność