Najnowsze

Wyróżnione

Przypominamy o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 9 marca 2012 r.

Przypominamy, iż dnia 6 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie LSR" objętego PROW na lata 2007-2013. (Dz. U. z dnia 22 marca 2012 r., Nr 302) (Rozporządzenie dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania)

Najważniejsze zmiany dotyczą tzw. ”małych projektów” i polegają na:
- pomoc jest przyznawana podmiotowi, o którym mowa z § 2 pkt 1 (osoba fizyczna, obywatel  państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkała na obszarze objętym LSR lub wykonuje działalność gospodarcza na tym obszarze) jeżeli mały projekt jest związany z prowadzona przez niego działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą ten podmiot planuje podjąć, chyba że będzie realizowany wyłącznie w zakresie rozwijania aktywności społeczności lokalnej przez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych lub zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego  i historycznego przez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów rzemiosła,
- zwiększeniu możliwego poziomu refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
- wnoszeniu wkładu własnego do realizacji operacji na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006;
- uregulowaniu możliwości ogłaszania przez LGD tzw. „naborów tematycznych”;
- zlikwidowaniu możliwości wyboru operacji przez LGD ponad limit środków wskazany w ogłoszeniu (jedynie w ostatnim naborze możliwy wybór do 120 % limitu dostępnych środków).
Nowe przepisy maja zastosowanie do naborów rozpoczętych po dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, czyli po 6 kwietnia 2012 r.!
Stawka za godzinę wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie:
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2011 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 r., wynosiło 3224,98 zł.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych w 2012 r., stawka za godzinę wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie wynosi 19,19 zł.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność