informacja o 19.1 na strone

Najnowsze

Wyróżnione

Debata podsumowująca spotkania konsultacyjne

Od maja br. razem z mieszkańcami naszego obszaru pracujemy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, ubiegamy się o ponad 9 mln zł na realizację inwestycji i inicjatyw lokalnej społeczności. Identyfikujemy nasz potencjał i wyznaczamy najważniejsze kierunki rozwoju.

 

W 11 gminach powiatu płońskiego oraz w 1 gminie powiatu płockiego zostały przeprowadzone konsultacje,  w których wzięli udział mieszkańcy gmin, członkowie społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, lokalni liderzy. Spotkania zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze gminy, identyfikację potencjału gminy oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Podczas konsultacji mieszkańcy określali kierunki priorytetowe dla przyszłych inwestycji spośród obszarów wskazanych w PROW. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych
i słabych stron.

Podsumowaniem w/w konsultacji była zorganizowana przez LGD-Przyjazne Mazowsze w dniu 21 września 2022 r. debata z udziałem eksperta oraz zainteresowanych mieszkańców gmin, organizacji i instytucji, przedstawicieli wszystkich sektorów. 

Na początku spotkania Zarząd LGD-PM przedstawił, na podstawie danych ze spotkań, warsztatów, wywiadów i ankiet, raport prezentujący analizę wniosków z konsultacji. Następnie podczas warsztatów identyfikowano grupy zagrożone wykluczeniem społecznym oraz  wspólnie wyznaczano priorytety rozwoju naszego obszaru,   kierunki i cele oraz przedsięwzięcia nowej strategii adekwatne do kluczowych problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz założeń Programu Leader PROW 2023 - 2027.Ponadto dyskutowano m.in. nad  zmianami w kryteriach wyboru operacji,  budżetem LSR, zasadami monitoringu i ewaluacji. Opracowany materiał z dotychczasowych spotkań będzie poddany  dalszym konsultacjom.

Spotkanie  poprowadził ekspert rozwoju lokalnego Pan Mariusz Wachowicz.

 

Wszystkim uczestnikom debaty serdecznie dziękujemy za wspólną pracę!

 

 

logotypy

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność