informacja o 19.1 na strone

Najnowsze

Wyróżnione

Raport z debaty podsumowującej

Debata podsumowująca spotkania konsultacyjne dot. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2021 – 2027 r. odbyła się w dniu 21 września 2022 r.

Na początku spotkania Zarząd LGD-PM przedstawił, na podstawie danych ze spotkań, warsztatów, wywiadów i ankiet, analizę wniosków z konsultacji.

Podczas debaty przeprowadzono identyfikację grup defaworyzowanych. Uczestnicy wymienili następujące grupy:

- seniorzy

- osoby z niepełnosprawnością + rodziny tych osób

- osoby powracające na rynek pracy

- rowerzyści

- rodzice samotni, bez wsparcia

- rodziny ubogie (dzieci) bez mieszkań

- przedsiębiorcy (mali) + młodzi

- uzależnieni + rodziny

- bierni zawodowo, bezrobotni

- rodzice małych dzieci

- kandydaci na rodziców zastępczych

- kredytobiorcy

- lokalni liderzy

- dzieci szkolne

- młodzież do 25 roku życia

- korzystający z pomocy społecznej.

 

Z pośród w/w wskazali na grupy najbardziej potrzebujące wsparcia: osoby z niepełnosprawnością + rodziny, rodziny ubogie, osoby powracające na rynek pracy, rodzice samotni, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, seniorzy.

 

Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani również z obszarami tematycznymi ujętymi we Wspólnej Polityce Rolnej. Spośród obszarów takich jak:

1. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności: 

a. podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 

b. rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej 

c. rozwijanie przedsiębiorstw społecznych 

2. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie: 

a. gospodarstw agroturystycznych 

b. zagród edukacyjnych 

c. gospodarstw opiekuńczych, 

3. Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych 

4. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, 

5. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi 

6. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej 

7. Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego. 

8. Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji. 

 

Podczas warsztatów uczestnicy za najważniejsze uznali 3 obszary: 

1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności: 

a. podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 

b. rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej 

c. rozwijanie przedsiębiorstw społecznych 

7. kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego

2. rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie: 

a. gospodarstw agroturystycznych 

b. zagród edukacyjnych 

c. gospodarstw opiekuńczych.

 

Natomiast za najłatwiejsze do realizacji obszary wskazali:

1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności: 

a. podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 

b. rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej 

c. rozwijanie przedsiębiorstw społecznych 

6. poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej 

2. rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie: 

a. gospodarstw agroturystycznych 

b. zagród edukacyjnych 

c. gospodarstw opiekuńczych

4. poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności.

 

Następnie LGD-Przyjazne Mazowsze na podstawie wniosków z dotychczasowych konsultacji zaproponowała następujące cele i przedsięwzięcia do nowej LSR:

 

Cel ogólny I 

Zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru

Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości/ Przedsięwzięcie Firma z pomysłem

Cel szczegółowy 1.2 Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych/ Przedsięwzięcie Przyjazne gospodarstwo rolne

 

Cel ogólny II 

Rozwój oferty dla mieszkańców I turystów bazującej na posiadanych zasobach lokalnych 

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej /Przedsięwzięcie Pokusy Przyjaznego Mazowsza

Cel szczegółowy 2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ Przedsięwzięcie Perły Przyjaznego Mazowsza

 

Cel ogólny III 

Rozwijanie aktywności, współpracy  i świadomości obywatelskiej mieszkańców

Cel szczegółowy 3.1 Tworzenie  ofert współpracy lokalnej  i aktywizacji mieszkańców/ Przedsięwzięcie Inteligentna i aktywna wieś

Działania: otwieranie i rozwój działalności gospodarczej, szkolenia, infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, strefy wypoczynku, ścieżki rowerowe, miasteczka rowerowe, infrastruktura publiczna,  nowe technologie, cyfryzacja, kluby seniora, domy opieki, miejsca do spotkań, warsztaty rękodzieła, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, siłownie wewnętrzne, skate park, gry miejskie, przewodniki, sieci współpracy, inicjatywy lokalne.

 

Ponadto podczas debaty dyskutowano m.in. nad  zmianami w kryteriach wyboru operacji,  budżetem LSR, zasadami monitoringu i ewaluacji.

Zmiany w kryteriach wyboru operacji, z uwzględnieniem propozycji uczestników spotkania (propozycje zmian zaznaczono kolorem):

 

Zmiany w kryteriach wyboru operacji

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność