Najnowsze

Wyróżnione

Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania

LGD – PM/08/01/2013

Płońsk, 28.01.2013

Szanowni Państwo

Działając zgodnie z §19 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy
Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 8 lutego 2013r w Sali
konferencyjnej Centrum Edukacyjno - Konferencyjnego Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11,
początek obrad - godz. 15.30

W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we
wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia wyznaczamy drugi termin
Walnego Zebrania członków na godz. 1600 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Dokumenty dotyczące działalności stowarzyszenia za rok 2012, w tym sprawozdanie
merytoryczne, finansowe dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia www.lgdpm.pl

Liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Program Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

w dniu 8 lutego 2013 roku o godz. 1530

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4. Przyjecie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2012 rok przez
Zarząd.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2012 rok przez
Zarząd.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie
bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu.
8. Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji
Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2012rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok;
- udzielenia absolutorium Zarządowi.

10. Przedstawienie planu pracy na 2013 r.
11. Przedstawienie zmian (zmiana w kryteriach wyboru projektów) rozszerzonej
Lokalnej Strategii Rozwoju , której projekt został przyjęty na walnym Zebraniu
Członków w dniu 11 czerwca 2012r (nr uchwały 3/VI/2012) w związku z
otrzymaniem dodatkowych środków na realizację lokalnej strategii rozwoju w
zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wejścia w życie rozszerzonej Lokalnej Strategii
Rozwoju , której projekt został przyjęty na walnym Zebraniu Członków w dniu 11
czerwca 2012 r (nr uchwały 3/VI/2012) w związku z otrzymaniem dodatkowych
środków na realizację lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
13. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej.
14. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej.
15. Wybór na kolejny okres kadencji:
• członków Zarządu – głosowanie tajne
• członków Komisji Rewizyjnej – głosowanie tajne
• członków Rady Decyzyjnej – głosowanie tajne

16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

 

Pobierz Plan Pracy

Pobierz sprawozdanie finansowe 2013 projekt uchwały

Pobierz sprawozdanie merytoryczne projekt uchwały

Pobierz Wybór Komisji rekrutacyjnej projekt uchwały

Pobierz Wybór Rady decyzyjnej projekt uchwały

PobierzWybór Zarządu projekt uchwały

Pobierz Absolutorium projekt uchwały

Pobierz sprawozdanie finansowe 2012

Pobierz sprawozdanie merytoryczne 2012

Pobierz Szczegółowy opis zadań

Pobierz Kryteria wyboru projektów

Pobierz Uchwałę nt. dodatkowych środków

Pobierz Staregię - projekt uchwały

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność