Najnowsze

Wyróżnione

Złożyliśmy wniosek o wybór LSR na lata 2023-2027

W dniu 7 czerwca 2023 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Ubiegamy się o ponad 9 mln zł na realizację inwestycji i inicjatyw lokalnej społeczności.

 

Od maja 2022 r. razem z mieszkańcami naszego obszaru pracowaliśmy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. W 11 gminach powiatu płońskiego oraz w 1 gminie powiatu płockiego przeprowadziliśmy konsultacje, w których wzięli udział mieszkańcy gmin, członkowie społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, lokalni liderzy. Podczas spotkań identyfikowaliśmy nasz potencjał i określaliśmy kierunki priorytetowe dla przyszłych inwestycji spośród obszarów wskazanych w PS WPR. Podsumowaniem w/w konsultacji była zorganizowana przez LGD-Przyjazne Mazowsze otwarta debata z udziałem eksperta, podczas której zidentyfikowaliśmy grupy zagrożone wykluczeniem społecznym oraz  wspólnie wyznaczaliśmy priorytety rozwoju naszego obszaru, kierunki i cele oraz przedsięwzięcia nowej strategii. 

 

W trakcie prac nad LSR, konsultowano ze społecznością lokalną wypracowane wnioski i założenia LSR oraz poddawano je dalszym uzupełnieniom lub modyfikacjom.

 

Działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 skupione są na osiągnięciu trzech celów ogólnych oraz przypisanych im przedsięwzięć tj:

 

C.1. Rozwijanie aktywności, współpracy i świadomości obywatelskiej mieszkańców

- przedsięwzięcie „Marka lokalna”,  

- przedsięwzięcie „Współpraca lokalna/ponadlokalna”,

- przedsięwzięcie „Świadomy i aktywny obywatel”,

- przedsięwzięcie „Inteligentna wieś”,

- przedsięwzięcie „Rozwój współpracy w ramach krótkich  łańcuchów dostaw”.

 

C.2. Poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

- przedsięwzięcie „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna”, 

- przedsięwzięcie „Skarby Przyjaznego Mazowsza”, 

- przedsięwzięcie  „Infrastruktura turystyczna”.

 

C.3. Poprawa dostępności do usług dla lokalnej społeczności

- przedsięwzięcie „Usługi rozwijające cyfryzacje lub ekologię lub innowacje”, 

- przedsięwzięcie „Usługi turystyczne, agroturystyczne i zagrody edukacyjne”, 

- przedsięwzięcie „Srebrna gospodarka”. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami pracowali nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Do jej wdrażania przystąpimy po wyborze przez Samorząd Województwa Mazowieckiego naszej LGD do realizacji LSR. 

 logotypy

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność