Najnowsze

Wyróżnione

Podsumowanie realizacji LSR i działalności LGD-PM za 2023 rok – warsztat analityczno-refleksyjny

W dniu 22 lutego 2024 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze za 2023 rok. 

Na początku każdego nowego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej za rok miniony,  mającej na celu dokonanie i podsumowanie procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów, zmian w otoczeniu oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników -  zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

Podczas spotkania omówiono działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2023 roku m.in. postęp finansowy i rzeczowy LSR, nabory wniosków, działania promocyjne i aktywizujące oraz realizowane zadania zgodnie z harmonogramem planu komunikacji wraz z planem szkoleń. Przedstawiono również efekty prowadzonej ewaluacji on-going obejmującej konsultacje społeczne z Gospodarzami Gmin, członkami Stowarzyszenia, beneficjentami  i mieszkańcami obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze oraz konsultacje społeczne organizowane na stoiskach promocyjnych LGD-PM podczas wydarzeń lokalnych.

 

W dalszej części warsztatów, uczestnicy zostali podzielni na grupy robocze, aby wspólnie wypracować odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień takich jak m.in. wpływ  jakości składanych projektów, kryteriów oraz procedur wyboru operacji na osiąganie wskaźników, zmian społeczno-gospodarczych na obszarze na aktualność zapisów LSR, osiągnięcie celów i wskaźników LSR oraz skuteczność działania biura LGD.

 

Na zakończenie spotkania wspólnie zostały wypracowane wnioski i rekomendacje oraz propozycje ich wykorzystania. Zwrócono uwagę między innymi na potrzebę wsparcia osób z grup defaworyzowanych poprzez organizację dla nich szkoleń przez przedsiębiorców, uproszczenia procedur wyboru operacji i dokumentacji wniosków, dalszego budowania i pogłębiania sieci współpracy  międzysektorowej. Cenne uwagi i zgłaszane przez uczestników warsztatów pomysły będą pomocne w dalszej pracy stowarzyszenia. 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WARSZTATU REFLEKSYJNEGO ZA PRZYBYCIE I AKTYWNY UDZIAŁ

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność