Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Gmina Joniec spotkanie konsultacyjne

„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Joniec

18 listopada 2014r, Urząd Gminy w Jońcu

 

W spotkaniu wzięło udział 13 osób, w większości samorządowcy, ale także i rolnicy oraz przedsiębiorcy (firmy turystyczne).

 

Problemy w gminie zauważone przez grupę:

- brak, tzw. infrastruktury wiejskiej (gminnej kanalizacji i wodociągu, oświetlenia ulicznego, dróg bitumicznych, przydomowych oczyszczalni),

- brak miejsc spędzania czasu wolnego dla młodzieży (świetlice, kluby),

- brak animatorów czasu wolnego,

- brak dostępu do internetu (problemy z zasięgiem i szybkością),

- brak oznakowania infrastruktury turystycznej,

- brak cyklicznych imprez kulturalnych,

- brak miejsca na świeżym powietrzu, gdzie organizowane by były imprezy kulturalne,

- brak ogólnopolskiej imprezy turystycznej,

- brak wiedzy na temat dotacji dla indywidualnych gospodarstw w zakresie energii odnawialnej,

- brak środków na wkład własny przy staraniu się o dotacje.

 

Potrzeby zgłoszone przez grupę:

- wykonanie kanalizacji gminnej, oświetlenia, oczyszczalni i budowa dróg, co łączy się z poprawą infrastruktury wiejskiej,

-opracowanie zintegrowanej oferty turystycznej,

- poprawa infrastruktury turystycznej,

- wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych,

- organizacja cyklicznych imprez turystycznych i kulturalnych oraz kina na świeżym powietrzu,

- budowa i modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego,

- budowa terenu spacerowego wraz z plażą,

- budowa skate-parku i zewnętrznej siłowni,

-pomoc w rozwoju i promocji produktów lokalnych i przetwórstwa rolnego oraz w przekwalifikowywaniu się rolników,

-dostęp do bezpłatnego internetu wraz z komputerami dla osób mniej zamożnych,

- wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

- animacja seniorów,

- wyłonienie lokalnych liderów i animatorów,

- stworzenie platformy informacji i sieci komunikacji w gminie.

 

Zasoby, którymi dysponuje gmina wskazane przez grupę:

- duży potencjał turystyczny,

- rzeka Wkra - przyjazna rekreacji,

- lasy,

- zabytki sakralne – kościoły we Wronie, Królewie i Jońcu, trzy mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku i legendy z nimi związane,

- tablica na dzwonnicy w Jońcu do nauki czytania i liczenia ufundowana przez biskupa Poniatowskiego,

- legendy związane z królem Janem III Sobieskim, od którego pochodzą nazwy miejscowości,

- stare rody szlacheckie, których historia mogłaby posłużyć do zaprojektowania herbu gminy,

- wiele działek rekreacyjnych, które zasiedlają znani aktorzy i inni artyści,

- poeta Grzegorz Bukała, który mógłby być potencjalnym animatorem i liderem lokalnej społeczności,

- lokalni twórcy, m.in.: poeta Ryszard Tarwacki, tkaczka, inni poeci.

- zbiór poezji i pieśni wraz z nutami z okresu od powstania listopadowego do styczniowego, którego właścicielem jestprzedsiębiorca Henryk Lewandowski,

- mini skansen w Królewie,

- znakomita Młodzieżowa Orkiestra Dęta, którą prowadzi wspaniały i sprawdzony animator kultury i sportu Cezary Celjan,

-dobrze prosperujące firmy turystyczne i gospodarstwa w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej i owoców miękkich, gospodarstwa produkujące miód i wyroby pszczelarskie, firmy remontowo-budowlane,

- powoli rozwijająca się agroturystyka,

- działki rekreacyjne na sprzedaż,

- dobrze funkcjonującywtórny i pierwotny rynek sprzedaży działek,

- gościnni mieszkańcy.

Opracowała : Anna Goliasz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność