ikonka

Spotkanie konsultacyjne w gminie Sochocin

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Sochocin, 2.12.2014r.

Zidentyfikowane problemy:

 • błędne mapy geodezyjne  (to problem nie tylko tej gminy),

 • brak ścieżek rowerowych,

 • brak infrastruktury rekreacyjnej, sportowej,

 • brak chodników,

 • brak pobocza, niedostateczne wykorzystanie dróg lokalnych,

 • bariery w rozwoju turystyki - brak miejsc noclegowych,

 • słabe oświetlenie, co wpływa na niski poziom bezpieczeństwa,

 • niezagospodarowana rzeka Wkra, brak pomostów, punktów widokowych,

 • brak placów zabaw, miejsc do spotkań,

 • zagrożenie w związku z pozostałościami starych mostów,

 • brak profesjonalnego doradztwa dla przedsiębiorców i rolników na terenie gminy, pomocy przy pozyskiwaniu środków,

 • wysokie bezrobocie,

 • niski poziom aktywności społecznej, trudności z wyciągnięciem ludzi z domów,

 • brak współpracy pomiędzy sołectwami,

 • brak spotkań dla rolników, możliwości kontaktów i wymiany doświadczeń,

 • brak możliwości wystawienia i pokazu upraw, maszyn itp.

 • informacje nie  docierają do mieszkańców wiosek, brak odzewu na zaproszenia,

 • brak środków na utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki niski),  brakuje funduszy nawet na opłaty za prąd,

 • brak planu działania na wykorzystanie świetlic i angażowanie ludzi,

 • mała ilość organizacji pozarządowych, działają tylko dwa stowarzyszenia,

 • brak liderów społeczności, młodzież uśpiona wstydzi się wstępować do zespołu, jest to kwestia wartości, nie ma dla niej odpowiedniej oferty, nastawiona jest na szybki sukces

   

 

Potrzeby społeczności:

 • stworzenie planów działania – wykorzystanie istniejących miejsc, zaangażowanie ludzi do działania  i współpracy,

 • reaktywacja kół gospodyń,

 • korzystanie z  innych programów pomocowych na działalność i potrzeby mieszkańców,

 • lepsze wykorzystanie tego co mamy, zasobów  np. sportowcy, emeryci, klub seniora,

 • rozwój gospodarczy gminy, wzrost przedsiębiorczości  – żeby młodzi chcieli zostać,

 • regulacja rzeki, usunięcie pozostałości po starych mostach,

 • kampanie informacyjne i promocyjne, docieranie z informacją do jak największej liczby ludzi,

 • lepsze wykorzystanie potencjału Nadleśnictwa, współpraca przy realizacji projektów,

 • lepsza promocja gminy podczas jarmarków, stwarzanie możliwości dla rolników do wystawiania swoich produktów,

 • poprawa systemu informacji , Drożdżyn

 • rozwijanie produktów  turystycznych, włączanie innych, stawianie na lokalność,

 • szkolenia dla mieszkańców – jak wykorzystać własny potencjał (wolne pokoje w domach, powstawanie stowarzyszeń),

 • szkoły w Kołozębiu i Smardzewie – wykorzystanie do celów rekreacyjnych,

 • uproszczone wypłacanie funduszy, prostsze procedury, szybsza obsługa,

 • rekomendacje dla firm sprawdzonych, prowadzących usługi w zakresie doradztwa unijnego,

 • stworzenie pola namiotowego,

 • lepsze oznakowanie na terenie gminy, stworzenie  zaplecza medycznego dla poprawy bezpieczeństwa.

 

Zasoby gminy:

 • rzeka Wkra,

 • atrakcyjne lasy,

 • dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, ścieżka przyrodnicza,

 • obszar chronionego krajobrazu,

 • położenie, blisko drogi krajowej nr 7, Warszawy, Płońska, dobry dojazd,

 • zasoby ludzkie – dobrze prosperujące firmy kajakowe, lokalna orkiestra dęta, zespół muzyczny działające przy GOKu, OSP,

 • szlaki konne,

 • Izba guzikarstwa – unikatowa na terenie kraju,

 • ekskluzywny ośrodek BoniFaCio

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność