Dotacje na inicjatywy

LGD – Przyjazne Mazowsze przekazuje kolejną  informację o najbliższych naborach do różnych programów dotacyjnych :ASOS 2015”, „Patriotyzm Jutra”,Start-up!Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści”, „Równać szanse 2015”, „Świetlica – Dzieci – Praca”.  

Konkurs ASOS - edycja 2015

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą uzyskać nawet 200 tys. zł dotacji.Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych i usługi społeczne dla osób starszych. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Oferty można składać  do 2 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mpips.gov.pl

„Patriotyzm Jutra”.

Muzeum Historii Polski zaprasza do VII edycji ogólnopolskiego Programu Grantowego „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski.

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

W ramach Programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 50 tys. zł.

Nabór trwa do 2 lutego 2015 r.

Więcej informacji : http://muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra/edycja-2015/1447/vii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra.html

Projekt „Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści”

Fundacja Humanity in Action Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis” zapraszają do udziału w projekcie „Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści”. Jest to projekt dla młodych ludzi (18-30lat), zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwijaniem swojej działalności lokalnej przeciwko dyskryminacji oraz mowie nienawiści.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.uprzedzuprzedzenia.org/startupw terminie do 23.02.2015 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Autorzy 16 najlepszych koncepcji zostaną liderkami/liderami ‘start-upów’ i pod kierunkiem specjalistów będą wdrażać własne pomysły, za co przewidziane jest wynagrodzenie oraz wsparcie finansowe.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Programu Równać Szanse 2015"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Ideą konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 złna działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r. a 30 listopada 2016 r.(prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2015 roku,o godzinie 12:00.  Więcej informacji na: www.rownacszanse.pl

Programu „Świetlica – Dzieci – Praca”

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł. Fundusze mogą być wykorzystane na doposażenie placówek wsparcia dziennego, zorganizowanie wypoczynku letniego lub zimowego, czy organizowania imprez edukacyjno-kulturalnych,

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oferty można składać w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich, do 20 marca 2015 r.

Źródło:   http://www.mpips.gov.pl

 

Opracowała: Danuta Kucińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność