Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 opracowana i zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków

Opracowana przy aktywnym udziale mieszkańców obszaru Lokalna Strategia Rozwoju została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD - Przyjazne Mazowsze w dniu 22 grudnia 2015 roku. Dokument wyznacza główne kierunki, cele i przedsięwzięcia  oraz zakres działań podejmowanych przez przedsiębiorców, rolników, osoby fizyczne, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, które będą dofinansowane z funduszy unijnych w ramach PROW 2014 - 2020.

Podczas spotkania zaprezentowano poszczególne rozdziały LSR, ze zwróceniem uwagi na budżet, cele i wskaźniki oraz  kryteria oceny projektów, procedury wyboru operacji i regulamin Rady, przeprowadzono także wybory osób do Rady Stowarzyszenia. Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Opracowana przez nas Lokalna Strategia Rozwoju wraz z wnioskiem i załącznikami została złożona  31 grudnia 2015 r. w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowej perspektywie programowania. Pozytywna decyzja komisji konkursowej i na jej podstawie Samorządu Województwa Mazowieckiego  umożliwi nam pozyskanie środków finansowych w wysokości ok. 8 mln złotych na  rozwój  przedsiębiorczości, infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, produktu lokalnego oraz realizację projektów grantowych służących aktywizacji i integracji mieszkańców.

Opracowała: Danuta Kucińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność