ikonka

Informacje pomocnicze dla beneficjentów projektów grantowych

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD-PM (gmina Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe
Miasto, Płońsk, Sochocin, Raciąż, Załuski oraz gmina miejska - miasto Raciąż) oprócz miasta Płońsk.

 

Wnioski można składać od dnia  19 kwietnia 2018r. do dnia 8 maja 2018r. do godziny 16:00.

Wnioski wypełnia się w Generatorze Wniosków i wysyła drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „Wyślij”. Wniosek (w 2 egzemplarzach) w wersji papierowej wraz
z załącznikaminależy złożyć bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD–Przyjazne Mazowsze przy ulicy   H. Sienkiewicza 11,
09 -100 Płońsk.

 

Zakres tematyczny projektów grantowych:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

3) Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Projekt musi wpisywać się w cele LSR:

Cel ogólny 3

Pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców

 

Cel szczegółowy 3.1

Rozwój oferty aktywizującej mieszkańców w tym grupy defaworyzowane

 

Przedsięwzięcie

Aktywna wieś

 

Przykłady projektów:

 • podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych (szkolenia, kursy, warsztaty, wizyty studyjne),

 • aktywizowanie mieszkańców do działań społecznych,

 • zachęcanie mieszkańców do aktywności i wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnych, np. promocja zdrowego stylu życia i zdrowej żywności,

 • stworzenie portalu społecznościowego dla mieszkańców,

 • wsparcie reintegracji osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem,
  np. oferta spędzania czasu wolnego dla seniorów,

 • rozwój i poszerzenie oferty zajęć, kursów, warsztatów, imprez kulturalnych
  etc. organizowanych przy współpracy z ośrodkami kultury, świetlicami i podobnymi instytucjami - z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

 

Sposób realizacji:

Projekty będą wybierane w drodze konkursu, na podstawie kryteriów wyboru.

 • w roku 2018 – LGD-PM dokona oceny i wyboru wniosków złożonych przez grantobiorców a następnie złoży wniosek grantowy do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie grantów

 • w roku 2019 – realizacja operacji przez grantobiorców.

 

Preferowana wartość dofinansowania 10 tys. zł w formie prefinansowania.

 

Koszty kwalifikowalne:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji operacji np.  budowlanych (remont
 pomieszczenia, w którym będą odbywały się spotkania m.in. farby, wałki)

- zakup robót budowlanych lub usług,

- najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia, zakup wyposażenia może stanowić element  
  projektów, ale nie może być jego celem głównym.

 

Koszty muszą być racjonalne i niezbędne do realizacji projektu i powinny zostać poniesione w związku z realizacją projektu.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy został poniesiony  przez grantobiorców w związku z kosztami kwalifikowalnymi zaś grantobiorca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

Formy rozliczeń:

Płatności dokonywane w wysokości do 1000 zł mogą być ponoszone w formie gotówkowej natomiast przekraczające 1000 zł w formie rozliczenia bezgotówkowego (przelew, karta płatnicza).

 

! Ważne z punktu widzenia grantobiorcy są kryteria wyboru operacji, na które należy zwrócić   
    uwagę  przy opracowywaniu wniosków tj.

 

 • efektywność projektu (wkład własny)

 • innowacyjność w sferze społecznej (innowacyjnością w sferze społecznej są wszelkie     
  działania, które oparte są na oryginalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów
  np. ludzkich, materialnych, finansowych, informacyjnych, jak też zaangażowaniu  partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki w celu rozwiązywania istotnych dla danej społeczności problemów)

 • komplementarność projektu (oznacza powiązanie projektu z innymi projektami   realizowanymi lub zrealizowanymi przez grantobiorcę lub inne podmioty w ramach LSR (wykaz zrealizowanych projektów znajduje się  na stronie www.lgdpm.pl
  w publikacji Na obszarze LGD-PM zaszła zmiana.

 • uzasadnienie kosztów(zasadność, celowość i racjonalność poniesionych wydatków,  (umotywowanie wydatku) oraz udokumentowanie racjonalności (np. porównanie ofert i dołączenie ich do wniosku np. w formie badania rynku)

 • korzystanie przez grantobiorcę z pomocy pracowników LGD (korzystanie z pomocy pracowników biura LGD na etapie pisania projektu tj. szkolenia, doradztwa, szybka ścieżka)

 • promocja obszaru LGD–PM (zamieszczenie w miejscu realizacji operacji oraz na swojej stronie internetowej (jeśli posiada) informacji o zrealizowanym projekcie wraz z podaniem źródła finansowania oraz logo LGD)

 • partnerstwo (projekt realizowany w partnerstwie)

 • uwzględnienie innych celów LSR (wpisanie się w inne cele szczegółowe LSR niż cel   
  podstawowy)

 • włączenie grup defaworyzowanych do projektów społecznych (zgodnie z LSR grupy   
  defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy (bezrobotni) obejmują osoby:

 • długotrwale bezrobotne,

 • do 30 roku życia,

 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

 • powyżej 50 roku życia.

W oparciu o wyniki konsultacji społecznych rozszerzono katalog grup defaworyzowanych włączając do nich również grupy, które mogą mieć szczególne znaczenie dla przyszłości obszaru, w tym zachowania lokalnego dziedzictwa (grupa seniorów oraz młodzież).

 

Grantobiorca otrzyma prefinansowanie, jeżeli przejdzie pozytywnie weryfikację zgodności
z LSR i uzyska minimum 40% możliwej punktacji tj. min. 14 pkt. oraz zmieści się
w zaplanowanym limicie środków, które wynosi 50 000 zł (wybranych zostanie 5 projektów). Szczegółowe kryteria wyboru operacji zawarte są w Karcie Oceny Operacji…. stanowiącej załącznik nr 4 do Procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych.

 

! Należy również  wziąć pod uwagę wartość wskaźników planowanych przez LGD- PM do osiągnięcia w związku z realizacją operacji:

 

- liczba przedsięwzięć aktywizujących- 2 szt.

- liczba przedsięwzięć aktywizujących grupy de faworyzowane – 3 szt.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz w dołączonych do niego załącznikach.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność