ikonka

Ogłoszenie o naborach

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuję o możliwości składania wniosków za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w ramach działania 413 Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 400 000,00zł);
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 270 882,42 zł)

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 13 lutego 2013 r. do dnia 5 marca
2013 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD
- Przyjazne Mazowsze przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer
wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia
wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze. Wnioski
nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów
operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych
w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

III. Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują
się na stronach internetowych: stowarzyszenia LGD - Przyjazne Mazowsze www.lgdpm.pl, Samorządu
Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl.

IV.  Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań: znajdują się na stronie www.lgdpm.pl oraz w Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru działania LGD – Przyjazne Mazowsze.

V. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD – Przyjazne Mazowsze dostępny jest we
wniosku o przyznanie pomocy.

VI. Minimalne wymagania, jakie musi spełniać operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD:

- zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR;
- uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów – 21 pkt przy działaniu Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej oraz uzyskanie min. 25% możliwych do zdobycia punktów – 20 pkt. przy działaniu
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - .

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są
w biurze LGD - Przyjazne Mazowsze ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, tel. 23 661-31-61. Za prawidłowe
sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Pobierz orginał

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność