zmiana organizacji pracy biura

Najnowsze

Wyróżnione

Komunikat – uzupełnienia do wniosków o powierzenie grantu w naborze nr 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uprzejmie informuje Grantobiorców, którzy wzięli udział w naborze wniosków o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś, że zostały wysłane drogą elektroniczną wezwania do złożenia uzupełnień
i wyjaśnień. Zgodnie z Procedurą obsługi operacji Grantobiorcy wyznacza się termin 5 dni kalendarzowych na złożenie uzupełnień, od dnia ich wysłania.

Zakończono cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących grantów


Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w dniach 16 - 23 kwietnia 2018r.
zorganizowała, w Urzędach Gmin Naruszewo i Baboszewo oraz w siedzibie LGD, cykl 3
bezpłatnych spotkań informacyjno - szkoleniowych.

Czytaj więcej...

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 11 kwietnia 2018 roku w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat „Zasad wypełniania wniosków o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”.  Szkolenie skierowane było do beneficjentów, którzy są na etapie weryfikacji wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o płatność i jakie informacje należy w nim zawrzeć oraz jakie załączniki należy dołączyć do wniosku. Prowadząca szkolenie omówiła także najczęściej popełniane błędy oraz wskazała na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku.

 

Spotkanie poprowadziła Anna Traczyk  – pracownik biura LGD-PM, materiały szkoleniowe zostały opracowane na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 21 marca 2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne

Mazowsze  informacji  nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Marka –
Przyjazne Mazowsze informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 20 kwietnia
2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Czytaj więcej...

Informacje pomocnicze dla beneficjentów projektów grantowych

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD-PM (gmina Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe
Miasto, Płońsk, Sochocin, Raciąż, Załuski oraz gmina miejska - miasto Raciąż) oprócz miasta Płońsk.

Czytaj więcej...

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW z dnia 21 marca 2018 r.

Opublikowano dnia 21.03.2018 r.

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze działająca na terenie gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisła, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin, Załuski

informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,

Czytaj więcej...

Trwa nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”

 

W programie dotacyjnym „Niepodległa” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury. Program wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci
i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych (zarejestrowanych w formie stowarzyszeń lub fundacji) domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup

Czytaj więcej...

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311.

Materiał źródłowy: http://ksow.pl/news/entry/13069-zmiana-przepisow-dotyczacych-konkurencyjnego-t.html

 

Warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR i działalności LGD-PM

22 stycznia 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR i działalności LGD-PM w roku 2017. Ich  celem była  analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Moderatorem spotkania był Pan Mariusz Wachowicz, administrator Platformy Oceny Projektów.

Czytaj więcej...

Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2017

Podczas Noworocznego Spotkania Samorządowego, które odbyło się 30 stycznia 2018r. zostały wręczone nagrody w konkursie ,,Wolontariusz Powiatu Płońskiego 2017 roku”. Celem konkursu było uhonorowanie tych, którzy bezinteresownie, z życzliwością i zaangażowaniem działają na rzecz mieszkańców Powiatu Płońskiego w różnych dziedzinach życia: kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, itp. 

Czytaj więcej...

XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności zaprasza do wzięcia udziału  w XI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017. 

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepsze praktyki - Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018

 

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji i Polski w ramach Nordycko-Bałtyckiej współpracy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze praktyki w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Nagroda Nordycko-Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich i Obszarów Przybrzeżnych 2018 Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018).

Czytaj więcej...

Konkurs dla partnerów KSOW

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsiogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

Ankieta

Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

most

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność