Slajd1

Najnowsze

Wyróżnione

XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności zaprasza do wzięcia udziału  w XI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017. 

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepsze praktyki - Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018

 

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji i Polski w ramach Nordycko-Bałtyckiej współpracy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze praktyki w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Nagroda Nordycko-Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich i Obszarów Przybrzeżnych 2018 Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018).

Czytaj więcej...

Konkurs dla partnerów KSOW

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsiogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

Ankieta

Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze

 

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 22.01.2018 r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na warsztaty refleksyjne, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Warsztaty należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, aby wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni. 

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca projekt „Wspólna sprawa”

Konferencja zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z mieszkańcami powiatu płońskiego, odbyła się 7 grudnia 2017 roku w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym w Płońsku. Uroczystego otwarcia dokonały przedstawicielki Zarządu LGD- PM Danuta Kucińska i Agnieszka Matoblewska. Po przywitaniu uczestników przedstawiły program oraz cele projektu i konkursu grantowego. Celem projektu „Wspólna sprawa”było rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację oddolnych inicjatyw, wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. W ogłoszonym konkursie grantowym „ABC wspólnego działania” postawiono na kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej dla dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2017

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Czytaj więcej...

Warsztaty konsultacyjne i Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Każdy wnioskodawca, który złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach naborów prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze, zmierzył się trudnościami jakie trzeba „przejść” aby aplikować o środki unijne. Przede wszystkim trzeba zapoznać się z procedurami oceny i wyboru projektów oraz instrukcją wypełniania wniosków.

Czytaj więcej...

Warsztaty z ozdób choinkowych

W dniu 2 grudnia 2017 r. LGD - Przyjazne Mazowsze zorganizowała warsztaty z ozdób choinkowych, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu

Czytaj więcej...

Szkolenie nt. Zasad konkurencyjności w ramach PROW 2014 - 2020

W dniu 22 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płońsku odbyło się szkolenie pt.” Zasady konkurencyjności w ramach PROW 2014 - 2020.”.

Szkolenie poprowadziły: Pani Danuta Kucińska i Pani Agnieszka Matoblewska, pracownicy biura LGD – Przyjazne Mazowsze. Spotkanie było skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich powiatu płońskiego, przedstawicieli różnych instytucji (jst, parafie, stowarzyszenia) oraz przedsiębiorców, którzy aplikowali dokumenty w ramach naborów prowadzonych przez LGD-PM.

Czytaj więcej...

European Rural Parliament - Europejski Parlament Wiejski

Propozycje nowego europejskiego funduszu na rzecz rozwoju lokalnego prowadzonego przez społeczność rozpoczęły trzecie europejskie parlamentarne posiedzenie w miejscowości Venhorst, w Holandii. Spotkanie odbywało się w dniach od 18 do 21 października 2017 r. pod auspicjami Sekretarza Generalnego Rady Europy, z udziałem przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej, niektórych rządów krajowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z wielu krajów. 250 osób reprezentujących społeczności wiejskie w 40 krajach europejskich, ogłosiło w "Deklaracji z Venhorst", nową erę rozwoju lokalnego, opartego na lokalnych działaniach społeczności wiejskich. Inspiracją jest szybko rosnąca liczba lokalnych inicjatyw zarówno w miastach i na wsi i potrzeba wzmocnienia witalności obszarów wiejskich w całej Europie.

Czytaj więcej...

Konkurs dla młodzieży rozstrzygnięty

Zakończył się konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponagimnazjalnych pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”. Ostatnim etapem był przeprowadzony w dniu 30.10.2017 r. testy wiedzy, do którego przystąpiło 53 uczestników reprezentujących 11 szkół z obszarów wiejskich powiatów żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego.

Czytaj więcej...

Konkurs dla młodzieży

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie,

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie są organizatorami konkursu pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze – 5 października 2017 - wyniki oceny wniosków

 

W dniu 5 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków złożonych w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, przedsięwzięcie Firma z pomysłem. Nabór wniosków odbywał się w dniach 28.08. – 11.09.2017 r.

Limit dostępnych środków – 350 000,00 zł

Czytaj więcej...

Dbajmy o powietrze las a powietrze - publikacja LGD- Przyjazne Mazowsze i Nadleśnictwa Płońsk

Polecamy i zachęcamy do lektury publikacji „Dbajmy o powietrze – Las a powietrze”. Książka została opracowana i wydana w ramach projektu „Dbajmy o powietrze”, realizowanego przez LGD – Przyjazne Mazowsze, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność