Slajd1

Najnowsze

Wyróżnione

Kolorowe warsztaty „Kwiatki na Dzień Matki”

 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki w sobotę 19 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała bezpłatne warsztaty pn. „Kwiatki na Dzień Matki”.

Czytaj więcej...

Ocena formalna wniosków o powierzenie grantu zakończona

 

Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 19.04. – 08.05.2018 r. Poniżej przedstawiamy rejestr wniosków z informacją o wynikach zgodności z LSR.

Czytaj więcej...

Nabory wniosków o powierzenie grantów 19.04.2018 - 08.05.2018 r. (data publikacji 05.04.2018 r.)

 

Nabory wniosków o powierzenie grantów

 

Data publikacji:  05.04.2018 r.

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Czytaj więcej...

„Ulga na start” dla podejmujących działalność gospodarczą

 

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze informuje Beneficjentów, którzy złożyli wnioski na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o możliwości skorzystania z „ulgi na start” w związku wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz 646). Zachęcamy do zapoznania się z pismem ARiMR w sprawie skorzystania z ww. ulgi oraz z ustawą.

 

Pobierz pismo

Czytaj więcej...

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze, prosimy o zgłaszanie uwag do załączonych dokumentów do dnia 20 maja 2018.

Rekomendacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru projektów oraz procedurach, wynikają ze wskazań uczestników warsztatów refleksyjnych, które odbyły się 22.01.2018 roku, spotkań konsultacyjnych (grupy fokusowe) przeprowadzonych w dniach 11.04 , 23.04.2018 roku oraz wywiadów indywidualnych z beneficjentami w dniach 2.01, 5.01, 10.01, 25.01, 9.02, 22.03, 29.03, 4.04, 5.04, 23.04.2018 roku.

Czytaj więcej...

Komunikat – uzupełnienia do wniosków o powierzenie grantu w naborze nr 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uprzejmie informuje Grantobiorców, którzy wzięli udział w naborze wniosków o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś, że zostały wysłane drogą elektroniczną wezwania do złożenia uzupełnień
i wyjaśnień. Zgodnie z Procedurą obsługi operacji Grantobiorcy wyznacza się termin 5 dni kalendarzowych na złożenie uzupełnień, od dnia ich wysłania.

Zakończono cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących grantów


Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w dniach 16 - 23 kwietnia 2018r.
zorganizowała, w Urzędach Gmin Naruszewo i Baboszewo oraz w siedzibie LGD, cykl 3
bezpłatnych spotkań informacyjno - szkoleniowych.

Czytaj więcej...

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 11 kwietnia 2018 roku w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat „Zasad wypełniania wniosków o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”.  Szkolenie skierowane było do beneficjentów, którzy są na etapie weryfikacji wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o płatność i jakie informacje należy w nim zawrzeć oraz jakie załączniki należy dołączyć do wniosku. Prowadząca szkolenie omówiła także najczęściej popełniane błędy oraz wskazała na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku.

 

Spotkanie poprowadziła Anna Traczyk  – pracownik biura LGD-PM, materiały szkoleniowe zostały opracowane na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 21 marca 2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne

Mazowsze  informacji  nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Marka –
Przyjazne Mazowsze informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 20 kwietnia
2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Czytaj więcej...

Informacje pomocnicze dla beneficjentów projektów grantowych

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD-PM (gmina Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe
Miasto, Płońsk, Sochocin, Raciąż, Załuski oraz gmina miejska - miasto Raciąż) oprócz miasta Płońsk.

Czytaj więcej...

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW z dnia 21 marca 2018 r.

Opublikowano dnia 21.03.2018 r.

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze działająca na terenie gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisła, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin, Załuski

informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,

Czytaj więcej...

Trwa nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”

 

W programie dotacyjnym „Niepodległa” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury. Program wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci
i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych (zarejestrowanych w formie stowarzyszeń lub fundacji) domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup

Czytaj więcej...

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311.

Materiał źródłowy: http://ksow.pl/news/entry/13069-zmiana-przepisow-dotyczacych-konkurencyjnego-t.html

 

Warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR i działalności LGD-PM

22 stycznia 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR i działalności LGD-PM w roku 2017. Ich  celem była  analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Moderatorem spotkania był Pan Mariusz Wachowicz, administrator Platformy Oceny Projektów.

Czytaj więcej...

Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2017

Podczas Noworocznego Spotkania Samorządowego, które odbyło się 30 stycznia 2018r. zostały wręczone nagrody w konkursie ,,Wolontariusz Powiatu Płońskiego 2017 roku”. Celem konkursu było uhonorowanie tych, którzy bezinteresownie, z życzliwością i zaangażowaniem działają na rzecz mieszkańców Powiatu Płońskiego w różnych dziedzinach życia: kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, itp. 

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność