Uwaga 19.10.2o ost

Najnowsze

Wyróżnione

Trwa nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”

 

W programie dotacyjnym „Niepodległa” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury. Program wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci
i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych (zarejestrowanych w formie stowarzyszeń lub fundacji) domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup

Czytaj więcej...

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311.

Materiał źródłowy: http://ksow.pl/news/entry/13069-zmiana-przepisow-dotyczacych-konkurencyjnego-t.html

 

Warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR i działalności LGD-PM

22 stycznia 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR i działalności LGD-PM w roku 2017. Ich  celem była  analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Moderatorem spotkania był Pan Mariusz Wachowicz, administrator Platformy Oceny Projektów.

Czytaj więcej...

Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2017

Podczas Noworocznego Spotkania Samorządowego, które odbyło się 30 stycznia 2018r. zostały wręczone nagrody w konkursie ,,Wolontariusz Powiatu Płońskiego 2017 roku”. Celem konkursu było uhonorowanie tych, którzy bezinteresownie, z życzliwością i zaangażowaniem działają na rzecz mieszkańców Powiatu Płońskiego w różnych dziedzinach życia: kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, itp. 

Czytaj więcej...

XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności zaprasza do wzięcia udziału  w XI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017. 

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepsze praktyki - Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018

 

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji i Polski w ramach Nordycko-Bałtyckiej współpracy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze praktyki w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Nagroda Nordycko-Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich i Obszarów Przybrzeżnych 2018 Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018).

Czytaj więcej...

Konkurs dla partnerów KSOW

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsiogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

Ankieta

Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze

 

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 22.01.2018 r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na warsztaty refleksyjne, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Warsztaty należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, aby wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni. 

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca projekt „Wspólna sprawa”

Konferencja zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z mieszkańcami powiatu płońskiego, odbyła się 7 grudnia 2017 roku w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym w Płońsku. Uroczystego otwarcia dokonały przedstawicielki Zarządu LGD- PM Danuta Kucińska i Agnieszka Matoblewska. Po przywitaniu uczestników przedstawiły program oraz cele projektu i konkursu grantowego. Celem projektu „Wspólna sprawa”było rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację oddolnych inicjatyw, wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. W ogłoszonym konkursie grantowym „ABC wspólnego działania” postawiono na kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej dla dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2017

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Czytaj więcej...

Warsztaty konsultacyjne i Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Każdy wnioskodawca, który złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach naborów prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze, zmierzył się trudnościami jakie trzeba „przejść” aby aplikować o środki unijne. Przede wszystkim trzeba zapoznać się z procedurami oceny i wyboru projektów oraz instrukcją wypełniania wniosków.

Czytaj więcej...

Warsztaty z ozdób choinkowych

W dniu 2 grudnia 2017 r. LGD - Przyjazne Mazowsze zorganizowała warsztaty z ozdób choinkowych, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu

Czytaj więcej...

Szkolenie nt. Zasad konkurencyjności w ramach PROW 2014 - 2020

W dniu 22 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płońsku odbyło się szkolenie pt.” Zasady konkurencyjności w ramach PROW 2014 - 2020.”.

Szkolenie poprowadziły: Pani Danuta Kucińska i Pani Agnieszka Matoblewska, pracownicy biura LGD – Przyjazne Mazowsze. Spotkanie było skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich powiatu płońskiego, przedstawicieli różnych instytucji (jst, parafie, stowarzyszenia) oraz przedsiębiorców, którzy aplikowali dokumenty w ramach naborów prowadzonych przez LGD-PM.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność