zmiana organizacji pracy biura

Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 22.01.2018 r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na warsztaty refleksyjne, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Warsztaty należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, aby wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni. 

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca projekt „Wspólna sprawa”

Konferencja zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z mieszkańcami powiatu płońskiego, odbyła się 7 grudnia 2017 roku w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym w Płońsku. Uroczystego otwarcia dokonały przedstawicielki Zarządu LGD- PM Danuta Kucińska i Agnieszka Matoblewska. Po przywitaniu uczestników przedstawiły program oraz cele projektu i konkursu grantowego. Celem projektu „Wspólna sprawa”było rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację oddolnych inicjatyw, wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. W ogłoszonym konkursie grantowym „ABC wspólnego działania” postawiono na kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej dla dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2017

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Czytaj więcej...

Warsztaty konsultacyjne i Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Każdy wnioskodawca, który złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach naborów prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze, zmierzył się trudnościami jakie trzeba „przejść” aby aplikować o środki unijne. Przede wszystkim trzeba zapoznać się z procedurami oceny i wyboru projektów oraz instrukcją wypełniania wniosków.

Czytaj więcej...

Warsztaty z ozdób choinkowych

W dniu 2 grudnia 2017 r. LGD - Przyjazne Mazowsze zorganizowała warsztaty z ozdób choinkowych, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu

Czytaj więcej...

Szkolenie nt. Zasad konkurencyjności w ramach PROW 2014 - 2020

W dniu 22 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płońsku odbyło się szkolenie pt.” Zasady konkurencyjności w ramach PROW 2014 - 2020.”.

Szkolenie poprowadziły: Pani Danuta Kucińska i Pani Agnieszka Matoblewska, pracownicy biura LGD – Przyjazne Mazowsze. Spotkanie było skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich powiatu płońskiego, przedstawicieli różnych instytucji (jst, parafie, stowarzyszenia) oraz przedsiębiorców, którzy aplikowali dokumenty w ramach naborów prowadzonych przez LGD-PM.

Czytaj więcej...

European Rural Parliament - Europejski Parlament Wiejski

Propozycje nowego europejskiego funduszu na rzecz rozwoju lokalnego prowadzonego przez społeczność rozpoczęły trzecie europejskie parlamentarne posiedzenie w miejscowości Venhorst, w Holandii. Spotkanie odbywało się w dniach od 18 do 21 października 2017 r. pod auspicjami Sekretarza Generalnego Rady Europy, z udziałem przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej, niektórych rządów krajowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z wielu krajów. 250 osób reprezentujących społeczności wiejskie w 40 krajach europejskich, ogłosiło w "Deklaracji z Venhorst", nową erę rozwoju lokalnego, opartego na lokalnych działaniach społeczności wiejskich. Inspiracją jest szybko rosnąca liczba lokalnych inicjatyw zarówno w miastach i na wsi i potrzeba wzmocnienia witalności obszarów wiejskich w całej Europie.

Czytaj więcej...

Konkurs dla młodzieży rozstrzygnięty

Zakończył się konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponagimnazjalnych pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”. Ostatnim etapem był przeprowadzony w dniu 30.10.2017 r. testy wiedzy, do którego przystąpiło 53 uczestników reprezentujących 11 szkół z obszarów wiejskich powiatów żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego.

Czytaj więcej...

Konkurs dla młodzieży

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie,

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie są organizatorami konkursu pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze – 5 października 2017 - wyniki oceny wniosków

 

W dniu 5 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków złożonych w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, przedsięwzięcie Firma z pomysłem. Nabór wniosków odbywał się w dniach 28.08. – 11.09.2017 r.

Limit dostępnych środków – 350 000,00 zł

Czytaj więcej...

Dbajmy o powietrze las a powietrze - publikacja LGD- Przyjazne Mazowsze i Nadleśnictwa Płońsk

Polecamy i zachęcamy do lektury publikacji „Dbajmy o powietrze – Las a powietrze”. Książka została opracowana i wydana w ramach projektu „Dbajmy o powietrze”, realizowanego przez LGD – Przyjazne Mazowsze, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Ocena formalna wniosków zakończona

 

Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę formalną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 28.08. – 11.09.2017 r. Poniżej przedstawiamy rejestr wniosków z informacją o wynikach oceny formalnej.

Zakres:Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem 

Wnioski, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej, zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Posiedzenie Rady stowarzyszenia oraz zatwierdzenie listy wniosków wybranych do dofinansowania odbędzie się 5 października br. o godz. 16.30 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Zarząd i biuro LGD-Przyjazne Mazowsze

 

Jarmark jesienny „od pola do stołu”

 

W niedzielę, 16 września 2017r., już po raz dwunasty, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne zorganizował  Jarmark Jesienny „od pola do stołu” w ramach KSOW PROW 2014-2020.   Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wzięła udział w imprezie nie tylko jako uczestnik (wystawca) ale także jako partner tego projektu. Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze na swoim stoisku udzielali informacji nt. pomocy finansowej w ramach inicjatywy Leader a także odbywających się wydarzeniach w ramach realizowanego projektu pt. „Wspólna sprawa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

 Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czytaj więcej

Zakończylismy nabór wniosków

 

W dniu 11.09.2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w  zakresie:

Podejmowanie działalności gospodarczej - Firma z pomysłem. Wpłynęło 21 wniosków.

Czytaj więcej...

Szkolenia i konkurs EkoLeader

Szanowni Państwo!

    Przypominamy, iż zgłoszenia dobrych praktyk operacji LSR o charakterze proekologicznym do ogólnopolskiego i nieodpłatnegoKonkursu z nagrodami "EkoLeader LGD"- organizowanego w ramach projektu dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - przyjmowane są tylko końca września br!

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

most

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność