Uwaga 19.10.2o ost

Najnowsze

Wyróżnione

LGD-Przyjazne Mazowsze na Targach Rolniczych w Poświętnem

 

Już po raz kolejny Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w XIX Mazowieckich Dniach Rolnictwa, które odbyły się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku w dniach 16-17 czerwca 2018 r. Jest to największa wystawa na Mazowszu, która corocznie skupia kilkaset wystawców działających w różnych branżach, m.in. maszyny rolnicze, rośliny uprawne, środki ochrony roślin, zwierzęta hodowlane. W tym roku można było obejrzeć występy zespołów artystycznych,

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017 r

 

W środę, 13 czerwca br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2017. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2017.

 

Czytaj więcej...

Projekty grantowe i operacja własna ocenione pozytywnie

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

  1. 1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

  2. 2. Zachowania dziedzictwa lokalnego

  3. 3. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

    Czytaj więcej...

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków 2018

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z działalności LGD.

Czytaj więcej...

Jubileusz Klubu Seniora w Koziebrodach

Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 10-lecia istnienia Klubu Seniora „Bandoska” z Koziebród. Uroczystość odbyła się w sobotę 26 maja 2018 roku w OSP w Koziebrodach.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.

 

Chętnych zapraszamy!

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, która odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019. Wizyta studyjna kierowana jest do rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jst, stowarzyszeń z powiatu płońskiego oraz województwa mazowieckiego, partnerów projektu oraz przedstawicieli LGD z Mazowsza, w tym min. 10 osób do 35 r.ż.

Czytaj więcej...

Kolorowe warsztaty „Kwiatki na Dzień Matki”

 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki w sobotę 19 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała bezpłatne warsztaty pn. „Kwiatki na Dzień Matki”.

Czytaj więcej...

Ocena formalna wniosków o powierzenie grantu zakończona

 

Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 19.04. – 08.05.2018 r. Poniżej przedstawiamy rejestr wniosków z informacją o wynikach zgodności z LSR.

Czytaj więcej...

Nabory wniosków o powierzenie grantów 19.04.2018 - 08.05.2018 r. (data publikacji 05.04.2018 r.)

 

Nabory wniosków o powierzenie grantów

 

Data publikacji:  05.04.2018 r.

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Czytaj więcej...

„Ulga na start” dla podejmujących działalność gospodarczą

 

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze informuje Beneficjentów, którzy złożyli wnioski na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o możliwości skorzystania z „ulgi na start” w związku wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz 646). Zachęcamy do zapoznania się z pismem ARiMR w sprawie skorzystania z ww. ulgi oraz z ustawą.

 

Pobierz pismo

Czytaj więcej...

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze, prosimy o zgłaszanie uwag do załączonych dokumentów do dnia 20 maja 2018.

Rekomendacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru projektów oraz procedurach, wynikają ze wskazań uczestników warsztatów refleksyjnych, które odbyły się 22.01.2018 roku, spotkań konsultacyjnych (grupy fokusowe) przeprowadzonych w dniach 11.04 , 23.04.2018 roku oraz wywiadów indywidualnych z beneficjentami w dniach 2.01, 5.01, 10.01, 25.01, 9.02, 22.03, 29.03, 4.04, 5.04, 23.04.2018 roku.

Czytaj więcej...

Komunikat – uzupełnienia do wniosków o powierzenie grantu w naborze nr 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uprzejmie informuje Grantobiorców, którzy wzięli udział w naborze wniosków o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś, że zostały wysłane drogą elektroniczną wezwania do złożenia uzupełnień
i wyjaśnień. Zgodnie z Procedurą obsługi operacji Grantobiorcy wyznacza się termin 5 dni kalendarzowych na złożenie uzupełnień, od dnia ich wysłania.

Zakończono cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących grantów


Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w dniach 16 - 23 kwietnia 2018r.
zorganizowała, w Urzędach Gmin Naruszewo i Baboszewo oraz w siedzibie LGD, cykl 3
bezpłatnych spotkań informacyjno - szkoleniowych.

Czytaj więcej...

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 11 kwietnia 2018 roku w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat „Zasad wypełniania wniosków o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”.  Szkolenie skierowane było do beneficjentów, którzy są na etapie weryfikacji wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o płatność i jakie informacje należy w nim zawrzeć oraz jakie załączniki należy dołączyć do wniosku. Prowadząca szkolenie omówiła także najczęściej popełniane błędy oraz wskazała na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku.

 

Spotkanie poprowadziła Anna Traczyk  – pracownik biura LGD-PM, materiały szkoleniowe zostały opracowane na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 21 marca 2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne

Mazowsze  informacji  nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Marka –
Przyjazne Mazowsze informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 20 kwietnia
2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Czytaj więcej...

Informacje pomocnicze dla beneficjentów projektów grantowych

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD-PM (gmina Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe
Miasto, Płońsk, Sochocin, Raciąż, Załuski oraz gmina miejska - miasto Raciąż) oprócz miasta Płońsk.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność